Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Vrtci in varovanje otrok: Status varuha predšolskih otrok na domu

Za varovanje predšolskih otrok na domu morate pridobiti ustrezen status varuha.

Varuh predšolskih otrok mora zagotavljati strokovno varstvo v ustreznih prostorih.

Predlog za vpis v register varuhov predšolskih otrok

Vloga je namenjena osebam, ki želijo legalno opravljati varstvo predšolskih otrok na domu in se želijo vpisati v register, ki se vodi pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Pogoji za varovanje predšolskih otrok na domu

Da bi pridobili status varuha predšolskih otrok na domu, morate imeti končan program srednjega strokovnega ali splošnega izobraževanja z dodatno poklicno kvalifikacijo oziroma morate izpolnjevati izobrazbene pogoje za strokovnega delavca na področju vzgoje in izobraževanja.

Nekaznovanost

Izkazati morate tudi nekaznovanost za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost oz. ne smete biti kaznovani zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katerega je predpisana kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev.

Prostori za varstvo predšolskih otrok

Varuh predšolskih otrok lahko izvaja svojo dejavnost v stanovanjski stavbi, ki mora imeti izdano uporabno dovoljenje za objekt. Če gre za enostanovanjsko hišo, za katero v skladu z ZGO-1 ni potrebno pridobiti uporabnega dovoljenja, vlagatelj ustreznost objekta izkaže s predložitvijo kopije gradbenega dovoljenja (velja za objekte zgrajene pred letom 1967).

Stanovanjski prostori, ki se uporabljajo za varstvo otrok morajo biti opremljeni kot to določa Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki ureja prostore za otroke v vzgojno-varstveni družini (členi od 62 do 64). Predvsem je treba en stanovanjski prostor predvideti samo za igralnico, ki mora biti ločena od prostorov, ki se uporabljajo za bivanje družinskih članov. Oprema v igralnici in v garderobi (ta je lahko v predsobi), ki je namenjena otrokom, mora biti usklajena z standardi za opremo vrtcev. Sanitarije za otroke morajo biti ločene od sanitarij, ki jih uporabljajo člani družine. Umivalnik in straniščna školjka morata biti prilagojena višini otrok.

V eni stanovanjski enoti je lahko registriran le en varuh predšolskih otrok.

Financiranje

Varuhu pripadajo sredstva za posameznega otroka, ki je uvrščen na čakalni seznam v javnem vrtcu in sicer v višini 20 % cene programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bil sprejet v javni vrtec. Subvencijo zagotavlja občina, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče oz. ima stalno prebivališče vsaj eden od staršev, skupaj z otrokom.

Opozorilo

Zakon predpisuje globe za dva prekrška. Prvi prekršek predstavlja opravljanje varstva predšolskih otrok, za katerega fizična oseba ni vpisana v register z odločbo ministrstva, drugi prekršek pa predstavlja ravnanje varuha predšolskih otrok, če varuje več kot 6 otrok hkrati.

POVRATNE INFORMACIJE