Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Brezposelnost, iskanje dela: Pravice brezposelnih oseb

Vpis v evidenco brezposelnih oseb in pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti.

Z vpisom v evidenco brezposelnih oseb vam je zagotovljena pomoč Zavoda RS za zaposlovanje pri iskanju zaposlitve, ob izpolnjevanju zakonskih pogojev pa lahko pridobite tudi pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti.

Vloga za uveljavljanje denarnega nadomestila za primer brezposelnosti

Denarno nadomestilo lahko ob izpolnjevanju pogojev pridobite, če se prijavite pri Zavodu RS za zaposlovanje in vložite zahtevo za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila v 30 dneh po prenehanju obveznega zavarovanja.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • osebno

Z vpisom v evidenco brezposelnih oseb pridobite pravice do:


 • posredovanja pri zaposlovanju,
 • informiranja o trgu dela,
 • osebnega svetovalca za zaposlovanje,
 • pomoči pri iskanju zaposlitve in dela,
 • nadomestila potnih in poštnih stroškov za aktivno iskanje zaposlitve,
 • učenja veščin iskanja zaposlitve in vodenja kariere,
 • podpore pri kariernem odločanju,
 • pomoči pri uporabi orodij za samostojno vodenje kariere in
 • možnosti vključevanja v programe aktivne politike zaposlovanja.


Pogoji za prijavo v evidenco brezposelnih oseb

V evidenco brezposelnih oseb se lahko prijavite, če:


 • ste zmožni za delo in aktivno iščete zaposlitev,
 • niste v delovnem razmerju,
 • niste samozaposleni,
 • niste poslovodja v osebni družbi, enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ali zavodu,
 • niste kmet,
 • niste upokojenec,
 • nimate statusa študenta, dijaka, vajenca ali udeleženca izobraževanja odraslih, če še niste dopolnili 26 let.


Če se izobražujete ob delu, zaradi katerega ste bili vključeni v zavarovanje za primer brezposelnosti in želite z izobraževanjem nadaljevati tudi po prekinitvi delovnega razmerja, se lahko za uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila prijavite v evidenco brezposelnih. Če izpolnjujete vse obveznosti iz naslova brezposelnosti, lahko ostanete v evidenci ves čas prejemanja denarnega nadomestila in tudi po prenehanju. Enako velja, če se v izobraževanje vključite med prejemanjem ali po prenehanju prejemanja denarnega nadomestila. V evidenco brezposelnih oseb se lahko prijavite tudi, če imate več kot 26 let in ste udeleženec izobraževanja odraslih, čeprav ne izpolnjujete pogojev za pridobitev denarnega nadomestila.


V evidenco brezposelnih se lahko prijavite tudi tujci s prostim dostopom do slovenskega trga dela:


 • družinski člani slovenskih državljanov z dovoljenjem za začasno prebivanje,
 • državljani držav članic Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali Švicarske konfederacije,
 • družinski člani državljanov držav članic EU, EGP ali Švicarske konfederacije, ki sami niso državljani teh držav, imajo pa dovoljenje za začasno prebivanje družinskega člana ali vizum za dolgoročno bivanje,
 • tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji (RS),
 • begunci, ki svojo pravico dokazujete z dokumentom, izdanim na podlagi zakona, ki ureja mednarodno zaščito,
 • tujci s statusom rezidenta za daljši čas v drugi državi članici EU, ki vsaj eno leto bivajo v RS,
 • tujci slovenskega rodu do tretjega kolena v ravni vrsti z dovoljenjem za začasno prebivanje,
 • žrtve trgovine z ljudmi ali nezakonitega zaposlovanja,
 • tujec z modro karto EU, ki jo lahko pridobite, če imate visokošolsko izobrazbo in nameravate prebivati v RS,


ali:


 • tujec z državljanstvom države, ki ni članica EU, EGP ali Švicarske konfederacije in imate osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo treh let ali za nedoločen čas,
 • tujec z delovnim dovoljenjem za prosilce za mednarodno zaščito oziroma osebe z začasno zaščito,
 • tujec, ki na podlagi sklenjenega mednarodnega sporazuma ali upoštevanja načela vzajemnosti izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do denarnega nadomestila med brezposelnostjo.


Pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti

Pravice, ki vam pripadajo iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti so:


 • pravica do denarnega nadomestila,
 • pravica do plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja,
 • pravica do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje eno leto (dve leti, če ste starejši od 57 let in imate vsaj 35 let dopolnjene zavarovalne dobe) pred izpolnitvijo minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine.


Denarno nadomestilo za primer brezposelnosti

Denarno nadomestilo lahko pridobite, če:


 • ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani za primer brezposelnosti najmanj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • ste mlajši od 30 let in ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • so bili plačani vsi prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti (izjema so osebe, ki so bile v zavarovanje vključene na podlagi delovnega razmerja, delodajalec pa ni plačal prispevkov),
 • vam delovno razmerje ni prenehalo po vaši krivdi ali volji in izpolnjujete vse pogoje za vpis v evidenco brezposelnih,
 • se prijavite v evidenco brezposelnih oseb in vložite zahtevek za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila v 30 dneh po prenehanju obveznega zavarovanja.


Če se v roku 30 dni po prenehanju obveznega zavarovanja prijavite v evidenco brezposelnih oseb in vložite zahtevek za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila, vam to pripada z naslednjim dnem po prenehanju obveznega zavarovanja.


Rok ne teče v primeru:

 • bolezni,
 • upravičenosti do starševskega dodatka,
 • med vojaško dolžnostjo,
 • opravljanja nalog ali usposabljanja za zaščito in reševanje,
 • prestajanja pripora oziroma zaporne kazni ali vzgojnega oziroma varstvenega ukrepa do 6 mesecev.


Po prenehanju navedenih razlogov se morate v roku 30 dni prijaviti v evidenco brezposelnih oseb in vložiti zahtevek za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila. Če zahtevek vložite po navedenem roku, se vam skupna dolžina prejemanja pravice skrajša za dneve od 31. dneva po prenehanju zavarovanja do dneva vložitve zahteve.

Višina denarnega nadomestila


Osnova za odmero denarnega nadomestila je povprečna mesečna plača zavarovanca, prejeta v obdobju 8 mesecev pred nastankom brezposelnosti.


Posebnosti:


 • za zavarovance, mlajše od 30 let, je osnova za odmero denarnega nadomestila njihova povprečna mesečna plača, prejeta v obdobju 5 mesecev pred nastankom brezposelnosti,
 • zavarovancem, ki so 8 mesecev pred nastankom brezposelnosti prejemali nadomestilo plače v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, zdravstvenem zavarovanju ali zavarovanju za starševsko varstvo, v osnovo za odmero denarnega nadomestila upoštevamo povprečna plača za zadnjih osem mesecev, ko so jo prejemali. Če so plačo prejemali krajše obdobje, za manjkajoče mesece upoštevamo prejeto nadomestilo,
 • zavarovancem, ki so v obdobju zadnjih 8 mesecev pred nastankom brezposelnosti delali krajši delovni čas, v osnovo za odmero denarnega nadomestila upoštevamo prejeto plačo, preračunano na polni delovni čas,
 • zavarovancem, ki v tem obdobju niso prejemali plače niti nadomestila plače, kot osnovo za odmero denarnega nadomestila upoštevamo zadnjih osem mesečnih plač, če so jo prejemali krajše obdobje, pa za manjkajoče mesece upoštevamo njihovo osnovno plačo, povečano za dodatek za delovno dobo,
 • če ste bili samozaposleni, je osnova za odmero denarnega nadomestila povprečna osnova, od katere so bili zadnjih 8 mesecev pred nastankom brezposelnosti plačani prispevki,
 • če ste bili prostovoljno vključeni v obvezno zavarovanje, je osnova za odmero denarnega nadomestila povprečna osnova, od katere so bili zadnjih 11 mesecev pred nastankom brezposelnosti plačani prispevki.


Prve tri mesece prejemanja znaša denarno nadomestilo 80 % osnove, v naslednjih 9 mesecih 60 % osnove, po izteku enega leta pa 50 % osnove.


Izplačano denarno nadomestilo ne more biti nižje od 530,19 EUR bruto in ne višje od 892,50 EUR bruto.


Čas prejemanja denarnega nadomestila je odvisen od dosežene zavarovalne dobe:


 • 2 meseca za zavarovance, ki ste mlajši od 30 let in ste bili pred nastankom brezposelnosti zavarovani najmanj 6 mesecev v zadnjih 24 mesecih,
 • 3 mesece za zavarovanje od 9 mesecev do 5 let,
 • 6 mesecev za zavarovanje od 5 do 15 let,
 • 9 mesecev za zavarovanje od 15 do 25 let ,
 • 12 mesecev za zavarovanje nad 25 let,
 • 19 mesecev za zavarovance, starejše od 53 let in za zavarovanje nad 25 let,
 • 25 mesecev za zavarovance, starejše od 58 let in za zavarovanje nad 28 let.

  Pravica do denarnega nadomestila za brezposelnost preneha z dnem, ko izpolnite pogoje za pridobitev starostne pokojnine.
POVRATNE INFORMACIJE