Aktivnost Obdavčitev finančnega kapitala

Za finančni kapital se štejejo vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja ter investicijski kuponi.

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov mora zavezanec vložiti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.

Podrobna pojasnila in obrazci

POVRATNE INFORMACIJE