Predlog predpisaPravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o posebnih zahtevah varstva pred sevanji in načinu ocene doz

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Sprejet
Evidenca vladnega akta
2020-2711-0129
Predlagatelj
Ministrstvo za zdravje

Predlog

o_P_sprem_posZahtJR

62,4 kB

c

Zakonodaja

Slovenski predpisi
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1A)  (2019-2550-0001)
  • Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti  (2016-2550-0034)
Evropski predpisi
  • Direktiva Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom  (32013L0059)
POVRATNE INFORMACIJE