Predlog predpisaGradbeni zakon

(čez približno več kot )
Vrsta predpisa
Predlog
Evidenca vladnega akta
2020-2550-0059

Predlog

437190_povzetek

20,7 kB

o_437190_povzetek

53,7 kB

c
o_437193_GZ-1_cistopi

1,8 MB

c
o_437195_GZ-1-obrazlo

547,2 kB

c
o_437197_Obrazec_za_pr

23,9 kB

c

Arhiv predlogov predpisa

Sklep vlade

Zakonodaja

Evropski predpisi
  • Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst  (31992L0043)
  • Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike  (32000L0060)
  • Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu  (32006L0123)
  • Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje  (32011L0092)

Časovnica

Skrajni datum priprave osnutka2020-III
Skrajni datum na vladnem odboru2020-III
Skrajni datum na vladi2020-IV
Skrajni datum sprejema2021-I
Skrajni datum začetka veljavnosti2021-I
POVRATNE INFORMACIJE