Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Državna ureditev: Vlada - sestava, področje delovanja in pristojnosti

Vlada Republike Slovenije je organ izvršilne oblasti in najvišji organ državne uprave Republike Slovenije.

Sestavljajo jo predsednik in 20 ministrov (od tega en minister brez resorja), ki so v okviru svojih pristojnosti samostojni in odgovorni državnemu zboru.

Predsednik republike po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin predloži državnemu zboru kandidata za predsednika vlade, ki ga na tajnem glasovanju izvoli državni zbor z večino glasov vseh poslancev. V primeru neizvolitve ustava določa poseben postopek za izvolitev predsednika vlade.

Na predlog predsednika vlade državni zbor imenuje in razrešuje ministre, ki se pred izvolitvijo predstavijo pristojni komisiji državnega zbora in odgovarjajo na njena vprašanja.

Ustava Republike Slovenije določa prisego, ki jo predsednik vlade in ministri izrečejo pred nastopom funkcije:

"Prisegam, da bom spoštoval(a) ustavni red, da bom ravnal(a) po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval(a) za blaginjo Slovenije."

Vlada je kolegijski organ, v katerem predsednik vlade skrbi za enotnost politične in upravne usmeritve vlade ter usklajuje delo ministrov, ministri so skupno odgovorni za delo vlade, vsak minister pa za delo svojega ministrstva.

Če predsednik vlade ali ministri pri opravljanju svoje funkcije kršijo ustavo in zakone, jih državni zbor lahko obtoži pred ustavnim sodiščem. Le-to lahko z dvotretjinsko večino glasov vseh sodnikov odloči o odvzemu funkcije in odloči o začasni nemožnosti opravljanja funkcije.

Sestava

Sestavo in delovanje vlade, število, pristojnosti in organizacijo ministrstev ureja Zakon o Vladi Republike Slovenije, ki določa ministrstva za 19 področij:


Poleg zgoraj naštetih ministrstev ima vlada tudi ministra brez resorja za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu.


Funkcija predsednika vlade in ministrov preneha, ko se po volitvah sestane nov državni zbor, funkcija ministrov pa tudi z vsakim drugim prenehanjem funkcije predsednika vlade ter z razrešitvijo ali odstopom ministra. Poleg tega lahko državni zbor izglasuje nezaupnico vladi, in sicer ali s sprožitvijo interpelacije o delu vlade ali posameznega ministra, ali tako da v ustavno določenem postopku izvoli novega predsednika vlade, s čimer je dotedanji predsednik vlade razrešen. Predsednik vlade pa lahko tudi sam zahteva glasovanje o zaupnici vladi, pri čemer lahko ob neizvolitvi in na ustavno določen način, predsednik republike razpusti državni zbor in razpiše nove volitve

Pristojnosti

Vlada:

  • predlaga spremembo ustave;
  • predlaga zakone (zakonska iniciativa);
  • državnemu zboru ali predsedniku republike predlaga razglasitev vojnega ali izrednega stanja, nujne ukrepe in njihovo odpravo;
  • predsedniku republike predlaga sprejem uredb z zakonsko močjo med vojnim ali izrednim stanjem v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe predlaga ustavnemu sodišču izrek mnenja o njeni skladnosti z ustavo, na katero je vezan državni zbor;
  • sproti obvešča državni zbor o predlogih aktov in odločitev ter o svoji dejavnosti v postopkih sprejemanja pravnih aktov in odločitev v mednarodnih organizacijah, na katere Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih pravic, o čemer državni zbor sprejema za vlado obvezna stališča;
  • izdaja predpise in sprejema druge pravne, politične, ekonomske, finančne, organizacijske in druge ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev razvoja države in za urejenost razmer na vseh področjih iz pristojnosti države;
  • predlaga državnemu zboru državni proračun, nacionalne programe in druge splošne akte, s katerimi se določajo načelne in dolgoročne politične usmeritve za posamezna področja iz pristojnosti države.
POVRATNE INFORMACIJE