Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Državna ureditev: Uprava - sestava, področje delovanja in pristojnosti

Državna uprava kot del izvršilne oblasti v Republiki Sloveniji izvršuje upravne naloge.

Upravne naloge opravljajo ministrstva, organi v njihovi sestavi in upravne enote, pa tudi javne agencije ali osebe javnega prava, posamezniki in pravne osebe zasebnega prava, ki imajo podeljeno javno pooblastilo za opravljanje upravnih nalog.

Uprava opravlja svoje delo samostojno v okviru in na podlagi ustave, zakonov in drugih predpisov ter po pravilih stroke in mora biti politično nevtralna. Pri svojem delu mora ravnati nepristransko in ne sme dajati neupravičenih koristi in prednosti posameznicam oziroma posameznikom, pravnim osebam ali interesnim skupinam. Strankam mora uprava zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti in osebnega dostojanstva ter čim hitrejše in čim lažje uresničevanje njihovih pravic in pravnih koristi, skrbeti mora za obveščenost javnosti o načinu poslovanja in uresničevanja pravic strank.

Uprava mora strankam omogočiti posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike obravnavati in nanje odgovarjati v razumnem roku.

Uradni jezik v upravi je slovenščina, na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, pa tudi italijanščina oziroma madžarščina.

Zaposlitev v upravnih službah je mogoča samo na temelju javnega natečaja, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Pristojnosti
Uprava na podlagi Zakona o državni upravi opravlja:

  • naloge pri sodelovanju pri oblikovanju politik – pripravlja predloge zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov ter druga gradiva ter zagotavlja drugo strokovno pomoč pri oblikovanju politik;
  • izvršilne naloge – izvršuje zakone in druge predpise, ki jih sprejema državni zbor, ratificirane mednarodne pogodbe, državni proračun, podzakonske predpise in druge akte vlade, za namen izvajanja teh nalog izdaja predpise in posamične akte ter interne akte, vstopa v imenu in za račun Republike Slovenije v civilnopravna razmerja ter opravlja materialna dejanja;
  • naloge inšpekcijskega nadzora – inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov;
  • naloge spremljanja stanja – spremlja stanje družbe na področjih, za katera je pristojna, in skrbi za njen razvoj v skladu s sprejeto politiko države ter vzpostavi, vodi, vzdržuje in povezuje zbirke podatkov in evidence;
  • razvojne naloge – spodbuja oziroma usmerja družbeni razvoj;
  • naloge zagotavljanja javnih služb – zagotavlja opravljanje javnih služb v skladu z zakonom in sicer v javnih zavodih in gospodarskih družbah ter v drugih organizacijskih oblikah, ki jih določa zakon, lahko pa tudi v upravnih organih.
POVRATNE INFORMACIJE