Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Državna ureditev: Sodstvo - sestava, področje delovanja in pristojnosti

Sodno oblast izvajajo sodniki na sodiščih s splošno pristojnostjo in na specializiranih sodiščih, ustanovljenih za zadeve z določenih pravnih področij.

Zakona, ki določata specializirana sodišča sta Zakon o delovnih in socialnih sodiščih in Zakon o upravnem sporu.

Izrednih sodišč ni dovoljeno ustanavljati, v mirnem času pa tudi vojaških sodišč ne.

Zakon o sodiščih določa, da so sodišča s splošno pristojnostjo v Republiki Sloveniji:

  • okrajna sodišča,
  • okrožna sodišča,
  • višja sodišča,
  • Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Po Zakonu o delovnih in socialnih sodiščih na prvi stopnji odločajo delovna sodišča v Celju, Kopru, Ljubljani in Mariboru ter Socialno sodišče v Ljubljani, o pritožbah zoper odločbe teh sodišč odloča Višje delovno in socialno sodišče, o pritožbah in revizijah zoper odločbe višjih sodišč pa odloča Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Po Zakonu o upravnem sporu na prvi stopnji odloča Upravno sodišče Republike Slovenije, ki ima sedež v Ljubljani in zunanje oddelke v Celju, Novi Gorici in Mariboru ter Vrhovno sodišče Republike Slovenije (v upravnem sporu o zakonitosti aktov volilnih organov za volitve v državni zbor, državni svet in volitve predsednika države). O pritožbi in o reviziji odloča Vrhovno sodišče.

Vrhovno sodišče je najvišje sodišče v državi in skrbi za enotno sodno prakso.

Sodišče je državni organ, pristojen za izvajanje sodne oblasti in za izvrševanje sodnih odločb in odločb drugih državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil v primerih, ki jih določa zakon.

Sodno oblast izvajajo sodniki na sodiščih. Sodnike voli državni zbor na predlog sodnega sveta. Pri opravljanju so sodniške funkcije neodvisni, vezani so na ustavo in zakon, funkcija sodnika pa je trajna.

Sodišča poslujejo v slovenskem jeziku, a območjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, pa tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, če stranka ta jezik uporablja.

Sodišča opravljajo naroke in odločajo v času od 15. julija do 15. avgusta (sodne počitnice) samo v nujnih zadevah.

Ustava Republike Slovenije določa, da ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče, sodi pa mu lahko samo sodnik, ki je izbran po pravilih, vnaprej določenih z zakonom in s sodnim redom. Prav tako pa je vsakomur zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih.

Ustavno sodišče je najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Sestavljeno je iz devetih sodnikov, ki jih na predlog predsednika republike izvoli državni zbor za dobo devetih let.

POVRATNE INFORMACIJE