Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Državna ureditev: Predsednik republike - področje delovanja in pristojnosti

Predsednik republike predstavlja Republiko Slovenijo in je vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil.

Predsednik republike se zvoli na neposrednih, splošnih in tajnih volitvah z večino veljavnih glasov in mora biti državljan Republike Slovenije.

Predsednik republike je izvoljen za dobo petih let, vendar največ dvakrat zaporedoma, mandatna doba pa se lahko podaljša v primeru vojnega ali izrednega stanja. Volitve za predsednika republike razpiše predsednik državnega zbora.

Ustava Republike Slovenije določa prisego, ki jo predsednik izreče pred nastopom funkcije:

"Prisegam, da bom spoštoval(a) ustavni red, da bom ravnal(a) po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval(a) za blaginjo Slovenije."

V primeru trajnega zadržka, smrti, odstopa ali drugega prenehanja predsednikove funkcije ter tudi med zadržanostjo predsednika republike, funkcijo predsednika republike začasno opravlja predsednik državnega zbora.

Odgovornost predsednika republike
Če predsednik republike pri opravljanju svoje funkcije krši ustavo ali huje krši zakon, ga državni zbor lahko obtoži pred ustavnim sodiščem. Le-to lahko z dvotretjinsko večino glasov vseh sodnikov odloči o odvzemu funkcije in odloči, da predsednik republike do odločitve o obtožbi začasno ne more opravljati svoje funkcije.

Pristojnosti predsednika republike:

 • razpisuje volitve v državni zbor;
 • razglaša zakone najkasneje 8 dni po njihovem sprejemu, v kolikor državni svet ni zahteval ponovnega glasovanja;
 • postavi in odpokliče veleposlanike in poslanike republike in sprejema poverilna pisma tujih diplomatskih predstavnikov;
 • imenuje državne funkcionarje, kadar je to določeno z zakonom;
 • izdaja listine o ratifikaciji;
 • odloča o pomilostitvah;
 • podeljuje odlikovanja in častne naslove;
 • na zahtevo državnega zbora mora izreči mnenje o posameznem vprašanju;
 • skliče prvo sejo novega državnega zbora, najkasneje 20 dni po njegovi izvolitvi;
 • lahko zahteva sklic izredne seje državnega zbora;
 • po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin državnemu zboru predlaga kandidata za predsednika vlade;
 • predlaga sodnike ustavnega sodišča;
 • predlaga pet od enajstih članov sodnega sveta;
 • opravlja druge zadeve, določene z ustavo.

Posebne pristojnosti
Kadar se državni zbor ne more sestati, predsednik republike na predlog vlade odloča o razglasitvi vojnega ali izrednega stanja, nujnih ukrepih in njihovi odpravi. Lahko tudi izdaja uredbe z zakonsko močjo, s katerimi se lahko pod določenimi pogoji izjemoma omejijo posamezne pravice in temeljne svoboščine. Odločitve, ki jih sprejme, da v potrditev državnemu zboru takoj, ko se ta sestane.

Predsednik republike lahko razpusti državni zbor in razpiše nove volitve:

 • če državni zbor v ustavno določenem postopku ne izvoli predsednika vlade;
 • če državni zbor po tem, ko predsednik vlade ne dobi podpore večine glasov vseh poslancev, v 30 dneh ne izvoli novega predsednika vlade ali dotedanjemu ne izglasuje zaupnice.
POVRATNE INFORMACIJE