Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Inšpekcijski postopki: Pobuda za nadzor pri izvajalcu na področju socialnega varstva

Predlog za inšpekcijski nadzor izvajalca socialnovarstvene dejavnosti.

Če menite, da izvajalec socialnovarstvene dejavnosti ne ravna v skladu s predpisi, ki določajo njegove naloge, in ste že izkoristili vse druge možnosti za uveljavljanje svojih pravic, lahko socialni inšpekciji predlagate inšpekcijski nadzor.

Socialna inšpekcija nadzira delo izvajalcev socialnovarstvenih dejavnosti, kot so centri za socialno delo, domovi za starejše, varstveno-delovni centri, centri za usposabljanje, kriznicentri, izvajalci pomoči na domu, oskrbovana stanovanja ipd. Pod njeno pristojnost sodijo tako javni socialnovarstveni zavodi kot tudi koncesionarjiter druge pravne ali fizične osebe, ki opravljajo socialnovarstvene storitve na podlagi dovoljenja za delo. Nadzira tudi izvajanje programov na področju socialnega varstva ter varstva otrok in družine, ki jih sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.


Pobudo za inšpekcijski nadzor lahko vložite upravičenci do storitve, zakoniti zastopniki upravičencev (družinski člani) ali druge osebe, ki lahko utemeljite svojo pobudo.


Pobudo za inšpekcijski nadzor bo inšpektor lahko obravnaval, če ste pred tem že izkoristili druge možnosti za uveljavljanje svojih pravic:


  • če ste vložili ugovor zoper delo strokovnega sodelavca na svet zavoda, če je izvajalec javni socialnovarstveni zavod, oziroma na Socialno zbornico Slovenije, če je izvajalec koncesionar,
  • če ste vložili pritožbo zoper sklep ali odločbo, s katero je izvajalec odločal o vaši pravici, oziroma ravnali v skladu s pravnim poukom v sklepu ali odločbi,
  • če ste v primeru skrbništva vložili ugovor zoper delo skrbnika pri centru za socialno delo ali ugovor zoper delo centra za socialno delo na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
  • če ste v primeru kršitev kodeksa etičnih načel na področju socialnega varstva to prijavili Častnemu razsodišču Socialne zbornice Slovenije.


Ob vseh navedenih ukrepih vam predlagamo, da se s strokovnim sodelavcem pogovorite še preden začnete formalne postopke zaradi nezadovoljstva z izvajanjem storitve. Če vam nesporazuma ne bo uspelo odpraviti, s tem najprej seznanite njegovega nadrejenega, ki je med drugim zadolžen tudi za organizacijo dela in obravnavo določenih disciplinskih kršitev.


Inšpektor v nadzoru ugotavlja in preverja izvajanje določb predpisov, ki urejajo posamezne storitve, uporabo strokovnih metod in strokovnost dela pri opravljanju socialnovarstvenih dejavnosti.


Ob ugotovljenih nepravilnostih inšpektor izreče ukrepe za odpravo nepravilnosti. Osnovni namen inšpekcijskega postopka in izrečenih ukrepov je namreč nadzor nad izvajanjem in spoštovanjem predpisov izvajalcev. Inšpektor pa ne more razveljaviti ali spremeniti upravnega akta, ki ga je izdal izvajalec (na primer odločbe o denarni socialni pomoči).


Stranka v inšpekcijskem nadzoru je samo izvajalec socialnovarstvene dejavnosti. Inšpektor vas bo kot pobudnika inšpekcijskega nadzora o ugotovitvah in morebitnih ukrepih obveščal tako, da bo zagotovil tudi ustrezno varstvo pravic drugih oseb in njihovih podatkov, s katerimi se bo seznanil v svojem postopku.


Kazen za lažno prijavo je 500 EUR globe za fizične osebe. V posebno hudih primerih ob zakonsko izpolnjenih pogojih kriva ovadba in izpovedba štejeta za kaznivi dejanji, ki se kaznujeta z zaporom do dveh oziroma do treh let.

POVRATNE INFORMACIJE