HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

KérelemZahteva za legalizacijo objektov pred uveljavitvijo Gradbenega zakona (17.11.2017)

Zahtevo za legalizacijo objekta vloži investitor oziroma lastnik objekta ali njegov pooblaščenec. Legalizacija objektov je možna skladno s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, v roku 5 let po uveljavitvi Gradbenega zakona.

Utasítások

Investitor ali njegov pooblaščenec izpolnjeno zahtevo elektronsko podpiše in odda na pristojen organ. Elektronsko vlogo vlagatelji oddajo po elektronski pošti, vendar s skupno omejitvijo poslanih datotek na 8 MB.

Izpolnjeno zahtevo pošljite:

 • na Upravno enoto, na katere območju leži objekt, za katerega se izdaja uporabno dovoljenje,
 • na Ministrstvo za okolje in prostor za objekte državnega pomena (kar določa 7. člen Gradbenega zakona) in za objekte z vplivi na okolje (kar določa Uredba o posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje)
A kérelem benyújtásához a következő szükséges

Zahteva za legalizacijo vsebuje:

podatke o vlagatelju zahteve (osebno ime ali firmo in prebivališče ali sedež vlagatelja);
dokazilo o obstoju gradnje in podatke o gradnji, ki je predmet zahteve (številka parcele oziroma parcel, na katerih objekt stoji, katastrska občina in hišna številka stavbe, če je določena);
če investitor v zemljiški knjigi nima vpisane lastninske ali druge stvarne pravice na nepremičninah, ki so predmet legalizacije:
- notarsko overjeno pogodbo o pridobitvi te pravice, ki je predlagana za vpis v zemljiško knjigo,
- sodno ali upravno odločbo, ki mu daje to pravico,
- sklep o določitvi investitorja kot upravljavca nepremičnine, če gre za nepremičnino v lasti njegovega ustanovitelja, razen če je iz uradnih evidenc razvidno, da je investitor zakoniti upravljavec, ali
- drugo listino, ki v skladu z zakonom omogoča gradnjo oziroma izvajanje del.
mnenja mnenjedajalcev in
dokumentacijo za legalizacijo.

 
Dokumentacija za legalizacijo vsebuje:

osebno ime in naslov ter podpis pooblaščenega arhitekta in inženirja, ki je izdelal dokumentacijo za legalizacijo,
zemljiškokatastrski prikaz, če je objekt evidentiran, oziroma geodetski načrt z vrisanim objektom, če ta še ni evidentiran, kadar evidentiranje zahtevajo predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin,
opis objekta, vrsto objekta in pri stavbah ter gradbeno inženirskih objektih klasifikacijsko številko v skladu s predpisom, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov, ter navedbo parcelnih številk za zemljiške parcele, na katerih se nahaja objekt,
razvrstitev objekta glede na njegov namen v skladu s predpisom, ki ureja enotno klasifikacijo vrst objektov glede na njihov namen,
če gre za nadzemni objekt, najmanj štiri fotografije, ki prikazujejo objekt z vseh strani neba, pri stavbah pa tudi vseh fasad stavbe,
posnetek obstoječega stanja izvedenega objekta: pri stavbah v merilu 1:100, pri drugih vrstah objektov pa 1: 200 (priključki na komunalno opremo, tlorisi, prerezi in pogledi na vse fasade pri stavbah oziroma drugi posnetki, potrebni za prikaz objekta, če gre za gradbeni inženirski objekt), ki ustreza dejanskemu stanju na terenu.

 
Dokumentacijo za legalizacijo podpiše pooblaščeni arhitekt ali inženir iz stroke, ki pri nameravani gradnji glede na namen gradnje prevladuje in je bil v času izdelave dokumentacije za legalizacijo vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Legalizacija gradnje - drugi objekti (elektronska vloga)
18,10 €
+0,05% obračunske vrednosti objekta (največ 271,80 €)
Legalizacija gradnje - enostanovanjska stavba (elektronska vloga)
27,20 €
Utasítások

Izpolnjeno zahtevo priporočeno pošljite na naslov upravnega organa, ki je izdal gradbeno dovoljenje ali na Ministrstvo za okolje in prostor za objekte državnega pomena (kar določa 7. člen Gradbenega zakona) in za objekte z vplivi na okolje (kar določa Uredba o posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje).

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

Zahteva za legalizacijo vsebuje:

podatke o vlagatelju zahteve (osebno ime ali firmo in prebivališče ali sedež vlagatelja);
dokazilo o obstoju gradnje in podatke o gradnji, ki je predmet zahteve (številka parcele oziroma parcel, na katerih objekt stoji, katastrska občina in hišna številka stavbe, če je določena);
če investitor v zemljiški knjigi nima vpisane lastninske ali druge stvarne pravice na nepremičninah, ki so predmet legalizacije:
- notarsko overjeno pogodbo o pridobitvi te pravice, ki je predlagana za vpis v zemljiško knjigo,
- sodno ali upravno odločbo, ki mu daje to pravico,
- sklep o določitvi investitorja kot upravljavca nepremičnine, če gre za nepremičnino v lasti njegovega ustanovitelja, razen če je iz uradnih evidenc razvidno, da je investitor zakoniti upravljavec, ali
- drugo listino, ki v skladu z zakonom omogoča gradnjo oziroma izvajanje del.
mnenja mnenjedajalcev in
dokumentacijo za legalizacijo.

 
Dokumentacija za legalizacijo vsebuje:

osebno ime in naslov ter podpis pooblaščenega arhitekta in inženirja, ki je izdelal dokumentacijo za legalizacijo,
zemljiškokatastrski prikaz, če je objekt evidentiran, oziroma geodetski načrt z vrisanim objektom, če ta še ni evidentiran, kadar evidentiranje zahtevajo predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin,
opis objekta, vrsto objekta in pri stavbah ter gradbeno inženirskih objektih klasifikacijsko številko v skladu s predpisom, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov, ter navedbo parcelnih številk za zemljiške parcele, na katerih se nahaja objekt,
razvrstitev objekta glede na njegov namen v skladu s predpisom, ki ureja enotno klasifikacijo vrst objektov glede na njihov namen,
če gre za nadzemni objekt, najmanj štiri fotografije, ki prikazujejo objekt z vseh strani neba, pri stavbah pa tudi vseh fasad stavbe,
posnetek obstoječega stanja izvedenega objekta: pri stavbah v merilu 1:100, pri drugih vrstah objektov pa 1: 200 (priključki na komunalno opremo, tlorisi, prerezi in pogledi na vse fasade pri stavbah oziroma drugi posnetki, potrebni za prikaz objekta, če gre za gradbeni inženirski objekt), ki ustreza dejanskemu stanju na terenu.

 
Dokumentacijo za legalizacijo podpiše pooblaščeni arhitekt ali inženir iz stroke, ki pri nameravani gradnji glede na namen gradnje prevladuje in je bil v času izdelave dokumentacije za legalizacijo vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Legalizacija gradnje - enostanovanjska stavba
31,70 €
Legalizacija gradnje - drugi objekti
22,60 €
+0,05% obračunske vrednosti objekta (največ 271,80 €)
Utasítások

Zahtevo lahko oddate osebno ali preko pooblaščenca.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

Zahteva za legalizacijo vsebuje:

 • podatke o vlagatelju zahteve (osebno ime ali firmo in prebivališče ali sedež vlagatelja);
 • dokazilo o obstoju gradnje in podatke o gradnji, ki je predmet zahteve (številka parcele oziroma parcel, na katerih objekt stoji, katastrska občina in hišna številka stavbe, če je določena);
 • če investitor v zemljiški knjigi nima vpisane lastninske ali druge stvarne pravice na nepremičninah, ki so predmet legalizacije:
  - notarsko overjeno pogodbo o pridobitvi te pravice, ki je predlagana za vpis v zemljiško knjigo,
  - sodno ali upravno odločbo, ki mu daje to pravico,
  - sklep o določitvi investitorja kot upravljavca nepremičnine, če gre za nepremičnino v lasti njegovega ustanovitelja, razen če je iz uradnih evidenc razvidno, da je investitor zakoniti upravljavec, ali
  - drugo listino, ki v skladu z zakonom omogoča gradnjo oziroma izvajanje del.
 • mnenja mnenjedajalcev in
 • dokumentacijo za legalizacijo.

 
Dokumentacija za legalizacijo vsebuje:

 • osebno ime in naslov ter podpis pooblaščenega arhitekta in inženirja, ki je izdelal dokumentacijo za legalizacijo,
 • zemljiškokatastrski prikaz, če je objekt evidentiran, oziroma geodetski načrt z vrisanim objektom, če ta še ni evidentiran, kadar evidentiranje zahtevajo predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin,
 • opis objekta, vrsto objekta in pri stavbah ter gradbeno inženirskih objektih klasifikacijsko številko v skladu s predpisom, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov, ter navedbo parcelnih številk za zemljiške parcele, na katerih se nahaja objekt,
 • razvrstitev objekta glede na njegov namen v skladu s predpisom, ki ureja enotno klasifikacijo vrst objektov glede na njihov namen,
 • če gre za nadzemni objekt, najmanj štiri fotografije, ki prikazujejo objekt z vseh strani neba, pri stavbah pa tudi vseh fasad stavbe,
 • posnetek obstoječega stanja izvedenega objekta: pri stavbah v merilu 1:100, pri drugih vrstah objektov pa 1: 200 (priključki na komunalno opremo, tlorisi, prerezi in pogledi na vse fasade pri stavbah oziroma drugi posnetki, potrebni za prikaz objekta, če gre za gradbeni inženirski objekt), ki ustreza dejanskemu stanju na terenu.

 
Dokumentacijo za legalizacijo podpiše pooblaščeni arhitekt ali inženir iz stroke, ki pri nameravani gradnji glede na namen gradnje prevladuje in je bil v času izdelave dokumentacije za legalizacijo vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice.

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Legalizacija gradnje - enostanovanjska stavba
31,70 €
Legalizacija gradnje - drugi objekti
22,60 €
+0,05% obračunske vrednosti objekta (največ 271,80 €)
Visszajelzések