HU: Skoči na filtre seznama
HU: Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

KérelemZahteva za legalizacijo objekta po 113. členu Gradbenega zakona

Zahtevo za legalizacijo dopustnih manjših odstopanj s pridobitvijo uporabnega dovoljenja na objektih vloži investitor oziroma lastnik objekta ali njegov pooblaščenec. Zahteva se odda na obrazcu za izdajo uporabnega dovoljenja.

Utasítások

Investitor ali njegov pooblaščenec izpolnjeno zahtevo elektronsko podpiše in odda na pristojen organ. Elektronsko vlogo vlagatelji oddajo po elektronski pošti, vendar s skupno omejitvijo poslanih datotek na 8 MB.

Izpolnjeno zahtevo pošljite:

 • na Upravno enoto, na katere območju leži objekt, za katerega se izdaja uporabno dovoljenje,
 • na Ministrstvo za okolje in prostor za objekte državnega pomena (kar določa 7. člen Gradbenega zakona) in za objekte z vplivi na okolje (kar določa Uredba o posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje)

 Za pripravo dokumentacije, ki se priloži zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za legalizacijo po 113. členu Gradbenega zakona, se uporabljajo predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, ali predpisi, veljavni v času izdaje uporabnega dovoljenja, če je to za vlagatelja zahteve za legalizacijo ugodneje.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

 Za oodajo vloge potrebujete:

 • izpolnjen (predpisan) obrazec zahteve za pridobitev uporabnega dovoljenja
 • izjave projektanta, nadzornika in izvajalca, da so dela dokončana, skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve;
 • dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja z označenimi odstopanji od dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja;
 • dokazilo o zanesljivosti objekta;
 • če so bili v gradbenem dovoljenju določeni izravnalni ukrepi: opis njihove izvedbe in mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, o njihovem delovanju;
 • program prvih meritev, če gre za objekt z vplivi na okolje in
 • pri jedrskih in sevalnih objektih soglasje organa, pristojnega za jedrsko varnost, za začetek poskusnega obratovanja, kot ga določa predpis, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost.
Az eljárás költségei
Szándék Költség
Uporabno dovoljenje za druge objekte (elektronska vloga)
+0,05% obračunske vrednosti objekta (največ 271,80 €)
Uporabno dovoljenje za enostanovanjsko stavbo (elektronska vloga)
9,10 €
Uporabno dovoljenje za enostanovanjsko stavbo (mlada družina, el. vloga)
Díjmentes
Utasítások

Izpolnjeno zahtevo priporočeno pošljite na naslov upravnega organa, ki je izdal gradbeno dovoljenje ali na Ministrstvo za okolje in prostor za objekte državnega pomena (kar določa 7. člen Gradbenega zakona) in za objekte z vplivi na okolje (kar določa Uredba o posegih v okolje, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje).
 

Za pripravo dokumentacije, ki se priloži zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za legalizacijo po 113. členu Gradbenega zakona, se uporabljajo predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, ali predpisi, veljavni v času izdaje uporabnega dovoljenja, če je to za vlagatelja zahteve za legalizacijo ugodneje.
 
Stroški pridobitve uporabnega dovoljenja so sestavljeni iz upravne takse in stroškov tehničnega pregleda.
 
Plačila upravne takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj stanovanjski problem. Mlada družina je družina z vsaj enim otrokom, v kateri noben od staršev ni star več kot 30 let, ne glede na starost otrok, oziroma 35 let, če otroci še niso šoloobvezni. Šteje starost, dopolnjena v letu, v katerem so vložili zahtevek. Kot mlade družine štejejo tudi vse druge družinske oblike, ne le življenjske skupnosti obeh staršev in otrok.  

Stroški tehničnega pregleda:

 • povračilo stroškov, ki so jih imeli člani komisije tehničnega pregleda v zvezi z opravljenim delom (potni stroški, dnevnice),
 • plačilo za opravljeno izvedensko delo strokovnjakov, imenovanih v komisijo tehničnega pregleda.
A kérelem benyújtásához a következő szükséges

 Za oodajo vloge potrebujete:

 • izpolnjen (predpisan) obrazec zahteve za pridobitev uporabnega dovoljenja
 • izjave projektanta, nadzornika in izvajalca, da so dela dokončana, skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve;
 • dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja z označenimi odstopanji od dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja;
 • dokazilo o zanesljivosti objekta;
 • če so bili v gradbenem dovoljenju določeni izravnalni ukrepi: opis njihove izvedbe in mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, o njihovem delovanju;
 • program prvih meritev, če gre za objekt z vplivi na okolje in
 • pri jedrskih in sevalnih objektih soglasje organa, pristojnega za jedrsko varnost, za začetek poskusnega obratovanja, kot ga določa predpis, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost.
Az eljárás költségei
Szándék Költség
Uporabno dovoljenje za enostanovanjsko stavbo
13,60 €
Uporabno dovoljenje za enostanovanjsko stavbo (mlada družina)
4,50 €
Uporabno dovoljenje za druge objekte (mlada družina)
4,50 €
Uporabno dovoljenje za druge objekte
4,50 €
+0,05% obračunske vrednosti objekta (največ 271,80 €)
Utasítások

Zahtevo lahko oddate osebno ali preko pooblaščenca.

Za pripravo dokumentacije, ki se priloži zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za legalizacijo po 113. členu Gradbenega zakona, se uporabljajo predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, ali predpisi, veljavni v času izdaje uporabnega dovoljenja, če je to za vlagatelja zahteve za legalizacijo ugodneje.
 
Stroški pridobitve uporabnega dovoljenja so sestavljeni iz upravne takse in stroškov tehničnega pregleda.
 
Plačila upravne takse so oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj stanovanjski problem. Mlada družina je družina z vsaj enim otrokom, v kateri noben od staršev ni star več kot 30 let, ne glede na starost otrok, oziroma 35 let, če otroci še niso šoloobvezni. Šteje starost, dopolnjena v letu, v katerem so vložili zahtevek. Kot mlade družine štejejo tudi vse druge družinske oblike, ne le življenjske skupnosti obeh staršev in otrok.  

Stroški tehničnega pregleda:

 • povračilo stroškov, ki so jih imeli člani komisije tehničnega pregleda v zvezi z opravljenim delom (potni stroški, dnevnice),
 • plačilo za opravljeno izvedensko delo strokovnjakov, imenovanih v komisijo tehničnega pregleda.
A kérelem benyújtásához a következő szükséges

 Za oodajo vloge potrebujete:

 • izpolnjen (predpisan) obrazec zahteve za pridobitev uporabnega dovoljenja
 • izjave projektanta, nadzornika in izvajalca, da so dela dokončana, skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve;
 • dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja z označenimi odstopanji od dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja;
 • dokazilo o zanesljivosti objekta;
 • če so bili v gradbenem dovoljenju določeni izravnalni ukrepi: opis njihove izvedbe in mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, o njihovem delovanju;
 • program prvih meritev, če gre za objekt z vplivi na okolje in
 • pri jedrskih in sevalnih objektih soglasje organa, pristojnega za jedrsko varnost, za začetek poskusnega obratovanja, kot ga določa predpis, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost.
Az eljárás költségei
Szándék Költség
Uporabno dovoljenje za enostanovanjsko stavbo
13,60 €
Uporabno dovoljenje za enostanovanjsko stavbo (mlada družina)
4,50 €
Uporabno dovoljenje za druge objekte (mlada družina)
4,50 €
Uporabno dovoljenje za druge objekte
4,50 €
+0,05% obračunske vrednosti objekta (največ 271,80 €)
Visszajelzések