Ugrás a listaszűrőkhöz
A szűrés akkor történik meg, ha a szűrő kiválasztása megváltozik, és nem igényel további megerősítést.

KérelemVloga za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja

Z vlogo podaljšate veljavnost prometnega dovoljenja IN plačate letno dajatev za uporabo vozila.

Utasítások

Vlogo za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja lastnik / uporabnik vozila odda osebno na registracijski organizaciji (upravna enota ali pooblaščena registracijska organizacija) ali elektronsko preko te spletne strani (e-podaljšanje).


V postopku elektronske oddaje vloge se plača tudi letno dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu, ni pa mogoče uveljavljati znižanja plačila letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu za velike družine in oprostitve plačila za osebna vozila za prevoz invalidov. Elektronsko oddano vlogo za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja bo obravnavala registracijska organizacija - upravna enota, ki jo boste izbrali v postopku elektronske oddaje vloge.Upravna enota po izvedenem postopku podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja v evidenci registriranih vozil izda novo prometno dovoljenje in vam ga vroči po pošti. Starega prometnega dovoljenja ni treba vračati, torej ga lahko shranite ali uničite, vsekakor pa morate zagotoviti, da ne bo prišlo do zlorabe dokumenta.

A kérelem benyújtásához a következő szükséges

Preko spleta lahko podate vlogo za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja za vozilo, ki ima:

- veljavno potrdilo o tehničnem pregledu vozila ali pa zanj tehnični pregled še ni potreben (npr. osebno vozilo, pri katerem od datuma prve registracije še ni poteklo več kot štiri leta) in

 - veljavno potrdilo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti.

 

Prometno dovoljenje se lahko podaljša za obdobje, ki je enako ali krajše od veljavnosti OBEH navedenih pogojev.<br>
 

Az eljárás költségei
Szándék Költség
Spletno podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja za motorno vozilo ali priklopno vozilo - s prometnim dovoljenjem
5,03 €
+ Letna dajatev za uporabo vozil
Utasítások

Obrazec za vlogo za registracijo vozila uporabite tudi pri:

 • podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja
 • zamenjavi prometnega dovoljenja
 • izdaji nadomestnega prometnega dovoljenja
 • spremembi podatkov o lastniku, uporabniku ali vozilu
 • odjavi vozila
 • zamenjavi registrskih tablic
 • rezervaciji in naročilu registrskih tablic z izbranim delom oznake
 • izdaji dovoljenja za preskusno vožnjo
 • izdaji potrdila iz evidence registriranih vozil
 • izjavo o lokaciji vozila
A kérelem benyújtásához a következő szükséges
 • zadnje slovensko prometno dovoljenje, če je bilo vozilo registrirano v Republiki Sloveniji (RS) oziroma ustrezno potrdilo, če je bilo zadnje slovensko prometno dovoljenje izgubljeno ali ukradeno in vsa dokazila o spremembi lastništva vozila od zadnje registracije vozila,
 • zadnje tuje prometno dovoljenje oziroma drugo javno listino, ki je dokazilo o lastništvu vozila po predpisih države, v kateri je bilo vozilo nazadnje registrirano, če ni bilo registrirano v RS,
 • dokazilo o lastništvu vozila (če lastništvo ni razvidno iz prometnega dovoljenja),
 • dokazilo o lastništvu posameznih delov vozila, ki so bili naknadno vgrajeni, če se zaradi vgradnje spremenijo podatki o vozilu, ki so vpisani v prometno dovoljenje,
 • potrdilo o skladnosti, če to ni razvidno iz evidence registriranih vozil,
 • dokazilo o sklenjenem zavarovanju avtomobilske odgovornosti, pri vozilih za javni prevoz potnikov pa tudi dokazilo o zavarovanju potnikov,
 • dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, če to ni razvidno iz evidence registriranih vozil,
 • dokazilo o poravnani letni dajatvi za uporabo vozila v cestnem prometu,
 • dokazilo o plačilu predpisanih taks in drugih obveznosti,
 • dokazilo o istovetnosti stranke – za fizične osebe je to veljavna listina s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, za pravne osebe je to dokazilo o registraciji pravne osebe in pooblastilo zakonitega zastopnika,
 • soglasje uporabnika, če bo vozilo registrirano nanj,
 • vozniško dovoljenje uporabnika vozila, če podatka o veljavnosti ni mogoče dobiti iz uradne evidence voznikov.
Az eljárás költségei
Szándék Költség
Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja za motorno vozilo ali priklopno vozilo - s prometnim dovoljenjem
8,68 €
+ Letna dajatev za uporabo vozil
Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja za motorno vozilo ali priklopno vozilo
7,30 €
+ Letna dajatev za uporabo vozil
Visszajelzések