Zakonska zveza Sklenitev zakonske ali partnerske zveze v Sloveniji

Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene, v kateri sta zakonca enakopravna. Partnerska zveza je življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, v kateri sta partnerja enakopravna.

Zakonska ali partnerska zveza temelji na svobodni odločitvi za sklenitev zakonske ali partnerske zveze, na obojestranski čustveni navezanosti, vzajemnem spoštovanju, razumevanju, zaupanju in medsebojni pomoči.

Prijava k sklenitvi zakonske zveze

 
Možni načini oddaje:
 • osebno

Prijava in sklenitev zakonske ali partnerske zveze

Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene, v kateri sta zakonca enakopravna. Partnerska zveza je življenjska skupnost dveh žensk ali dveh moških, v kateri sta partnerja enakopravna. Takšna zveza ima na vseh pravnih področjih enake pravne posledice kot jih ima zakonska zveza, razen, da partnerja partnerske zveze ne moreta skupaj posvojiti otroka in nista upravičena do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo.

Osebi, ki nameravata skleniti zakonsko zvezo, se prijavita matičarju upravne enote, na območju katere je kraj, kjer želita skleniti zakonsko zvezo. V prijavi izjavita, da zakonsko zvezo sklepata po svobodni volji in da so izpolnjeni vsi pogoji za njeno veljavnost.


Za sklenitev zakonske zveze je potrebna navzočnost:

 • obeh bodočih zakoncev,
 • dveh prič,
 • načelnika upravne enote ali od njega pooblaščene osebe in
 • matičarja.


Priča pri sklepanju zakonske zveze je lahko vsaka oseba, ki ima opravilno sposobnost.

Zakonske zveze sklepamo javno in slovesno v uradnih prostorih, ki jih določijo upravne enote. Upravne enote vsaj en dan v tednu v času uradnih ur zagotavljajo možnost sklepanja zakonskih zvez na svojem sedežu, določijo pa tudi uradni čas sklepanja zakonskih zvez ob sobotah. Zakonsko zvezo lahko sklenete tudi izven uradnih prostorov, če bodoča zakonca za to navedeta opravičljive razloge, kot so huda bolezen ipd.

Sklepanje zakonskih zvez izven uradnih prostorov ali izven uradnega časa lahko posamezne upravne enote dovolijo tudi iz drugih razlogov, o čemer odločijo z odločbo, s katero bodočima zakoncema zaračunajo stroške.

Pogoji za sklenitev in veljavnost partnerske zveze se presojajo smiselno v skladu s pogoji za sklenitev in veljavnost zakonske zveze. Ne glede na navedeno pa je potrebno, da sta osebi, ki sklepata partnersko zvezo, istega spola.

Sklenitev zakonske ali partnerske zveze s tujcem

Zakonsko zvezo lahko v Sloveniji sklenete tudi s tujcem, ki mora predložiti naslednje dokumente, ki ne smejo biti starejši od 6 mesecev (ne velja za potni list):

 • izpisek iz rojstne matične knjige,
 • potrdilo, da o samskem stanu,
 • potrdilo, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze v tujini (če ga država izdaja),
 • dokaz o državljanstvu (potna listina).


Tuje javne listine lahko uporabljate v Sloveniji, če jih najprej overite v državi izvora, nato pa v Republiki Sloveniji še na ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu. Overitev listin pa ni potrebna:

 • med državami podpisnicami Haaške konvencije o ukinitvi potrebe po legalizaciji tujih javnih listin zadostuje overitev s pečatom »APOSTILLE«,
 • med državami, ki imajo z Republiko Slovenijo sklenjene bilateralne (dvostranske) sporazume o vzajemnem priznavanju listin brez overitev,
 • za izpiske iz matičnih knjig, izdane na večjezičnih obrazcih na podlagi Dunajske in Pariške konvencije.

Za sklenitev partnerske zveze s tujcem veljajo enaka pravila, kot za sklenitev zakonske zveze s tujcem.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (143):

Da

Ne

Delno