Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Zemljišča, parcele: Evidentiranje zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster

Če želite urediti vpis zemljišča pod stavbo v zemljiškem katastru, lahko na geodetski upravi vložite zahtevek za njegovo evidentiranje.

Za vpis stavbe v kataster stavb mora biti v zemljiškem katastru urejen tudi vpis zemljišča pod njo.

Zahteva za evidentiranje zemljišča pod stavbo

Zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo lahko zahtevajo lastnik zemljišča, imetnik stavbne pravice, investitor gradnje, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali upravnik stavbe.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Zahteva za izbris podatkov o zemljišču pod stavbo

Zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo oddate v primeru, ko se zaradi izbrisa stavbe ali njenega dela spremenijo podatki o zemljišču pod stavbo.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Zahteva z več zahtevki

Kadar se za eno ali več parcel istega lastništva hkrati izvede več geodetskih storitev, lahko vlagatelj v eni sami zahtevi poda več zahtevkov.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Evidentiranje vpisa stavbišča oziroma zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster lahko zahtevajo:

 • lastnik zemljišča ali
 • imetnik stavbne pravice ali
 • investitor gradnje.

Če na zemljišču stoji večstanovanjska stavba, lahko zahtevo vložijo tudi:

 • lastnik stavbe oziroma dela stavbe ali
 • uporabnik stavbe oziroma dela stavbe ali
 • upravnik stavbe.

Zahtevi je potrebno priložiti elaborat za vpis zemljišča pod stavbo, ki ga izdela geodetsko podjetje.

Če zahteva in elaborat izpolnjujeta vse predpisane pogoje, geodetska uprava evidentira zemljišče pod stavbo v zemljiškem katastru in o tem izda sklep za vlagatelja zahtevka, lastnika zemljišča in lastnika stavbe oziroma dela stavbe. O spremembi podatkov obvesti tudi sodišče, ki vodi zemljiško knjigo.

Hkrati z zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo lahko vložite še zahtevo za evidentiranje tega zemljišča kot nove parcele. V tem primeru zahtevama priložite skupen elaborat, ki vsebuje:

 • sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in
 • sestavine elaborata parcelacije.


Če zahtevate ureditev vpisa zemljišča pod stavbo za stavbo, ki je v lasti enega lastnika in ima v registru nepremičnin evidentiran samo en del stavbe, morate zahtevi priložiti elaborat za evidentiranje stavbe, ki vsebuje:

 • sestavine elaborata za vpis zemljišča pod stavbo in
 • sestavine elaborata za vpis stavbe v kataster stavb.


Geodetska uprava v takem primeru izda sklep o evidentiranju zemljišča pod stavbo v zemljiškem katastru in sklep o vpisu stavbe v kataster stavb. Sklep vroči vlagatelju zahtevka, lastniku zemljišča in lastniku stavbe, o spremembi podatkov pa obvesti tudi sodišče, ki vodi zemljiško knjigo.

Ta postopek uporabljamo tudi, ko se zaradi izbrisa stavbe ali njenega dela spremenijo podatki o zemljišču pod njo. Zanj ni potrebno predložiti elaborata.

POVRATNE INFORMACIJE