Selitev, prijava, odjava prebivališča Obveznosti stanodajalca pri prijavi začasnega prebivališča

Stanodajalci morate prijaviti začasno prebivališče državljana Republike Slovenije ali tujca z dovoljenjem za bivanje, ki je nastanjen v vašem objektu.

Stanodajalec upravni enoti prijavi začasno prebivali­šče posameznika, ki pri njem začasno prebiva več kot sedem dni, in sicer v osmih dneh od dneva naselitve. Tujca prijavi le v primeru, če ima veljavno dovoljenje za začasno prebivanje, potrdilo o prijavi prebivanja ali vizum za dolgoročno bivanje ozi­roma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali stalni naslov v tujini, za državljana pa, če ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali stalni naslov v tujini.


Tujca, ki biva v nastanitvenem objektu in nima dovoljenja za prebivanje v Sloveniji prijavi pristoj­ni policijski postaji, na območju katere je naslov, kjer posame­znik prebiva, v roku treh dni po prijavi začasnega prebivališča.


Prijava začasnega prebivališča lahko traja največ 2 leti.

Vloga za prijavo začasnega prebivališča s strani stanodajalca

 
Začasno prebivališče državljana Republike Slovenije ali tujca z dovoljenjem za bivanje v RS, ki pri vas začasno prebiva več kot sedem dni prijavite na upravni enoti, in sicer v osmih dneh od dneva naselitve. Začasno prebivališče morate odjaviti najpozneje v osmih dneh po odselitvi. Začasno prebivališče lahko odjavite tudi pred odselitvijo, če navedete datum odselitve.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Stanodajalci

Stanodajalec je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, socialnovarstveni zavod, zavod za prestajanje kazni, prevzgojni dom, vzgojni zavod, zavod za usposabljanje oziroma njihovi dislocirani oddelki, ki v okviru svoje dejavnosti posameznikom nudi nastanitev in je vpisan v Poslovni register Slovenije.

POVRATNE INFORMACIJE