Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Zemljišča, parcele: Združitev ali delitev parcele

Parcelacija je združitev več parcel ali oblikovanje dveh ali več parcel iz ene same.

Če želite prodati ali podariti le del parcele, razdeliti parcelo med solastnike v naravi, ji priključiti del sosednje parcele in podobno, lahko s parcelacijo razdelite parcelo na več delov ali združite več parcel v eno.

Zahteva za uvedbo postopka evidentiranja parcelacije

Če želite združiti več parcel ali deliti eno parcelo na več delov, lahko na geodetski upravi zahtevate evidentiranje parcelacije.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Zahteva z več zahtevki

Kadar se za eno ali več parcel istega lastništva hkrati izvede več geodetskih storitev, lahko vlagatelj v eni sami zahtevi poda več zahtevkov.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Meje parcele lahko spremenite s parcelacijo, ki jo izvede geodetsko podjetje. V postopku parcelacije oblikujete eno parcelo iz več parcel, ki imajo po podatkih iz zemljiške knjige istega lastnika, ali pa eno večjo parcelo razdelite na več manjših delov.


Če več parcel združujete v eno, je pomembno, da imajo vse parcele v zemljiški knjigi vpisano tudi enako stanje drugih stvarnih pravic (npr. hipoteke, služnosti itd.), sicer vpis združene parcele v zemljiško knjigo ne bo mogoč.


Za spremembo lastništva novo nastalih parcel morate skleniti ustrezen pravni posel (npr. pogodba) in nato spremembo lastništva vpisati v zemljiško knjigo.


Kdo lahko vloži zahtevo za evidentiranje parcelacije?


Nove parcele in meje, ki nastanejo s parcelacijo, v zemljiški kataster evidentira Geodetska uprava. Zahtevo za evidentiranje lahko vložite lastniki parcel ali druge osebe, ki imate po kakšni posebni zakonski določbi pravico zahtevati evidentiranje parcelacije. Če gre za solastnino ali skupno lastnino, morate zahtevo za evidentiranje vložiti vsi solastniki ali skupni lastniki parcele.


Evidentiranje novih parcel, ki nastanejo s parcelacijo zemljišča pod stavbo, lahko zahtevate:


 • lastniki zemljišča,
 • lastniki ali solastniki stavbe,
 • lastniki ali solastniki dela stavbe,
 • imetniki stavbne pravice,
 • pravne ali fizične osebe, ki imate stavbo ali del nje v uporabi,
 • upravniki stavbe,
 • upravljavci javnega dobra, če gre za zemljišča pod objekti, ki so grajeni za javno dobro.


Uvedbo postopka evidentiranja parcelacije lahko v določenih primerih zahteva tudi državni organ ali organ samoupravne lokalne skupnosti.


Če se parcelacijo izvaja zaradi razlastitve, lahko uvedbo postopka evidentiranja parcelacije zahteva razlastitveni upravičenec.


Postopek parcelacije


Zahtevi za evidentiranje parcelacije morate priložiti elaborat, ki ga izdela geodetsko podjetje. Če parcelacijo izvajate na podlagi akta državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti, mora biti elaborat skladen z načrtom parcelacije iz tega akta.


Pred evidentiranjem delitve parcele mora biti urejen tisti del meje, ki se dotika nove meje, nastale z delitvijo. Postopka evidentiranja urejene meje in parcelacije lahko izvedete skupaj, na podlagi enotnega elaborata. Ta mora vsebovati sestavine elaborata ureditve meje in elaborata parcelacije. Če v postopku evidentiranja urejene meje niste dosegli soglasja med lastniki sosednjih parcel, ki se dotikajo tistega dela meja, ki nastane z delitvijo, in ste vi ali lastniki sosednjih parcel zaradi tega sprožili sodni postopek, lahko evidentiranje parcelacije opravite pred ureditvijo meje v sodnem postopku.

POVRATNE INFORMACIJE