Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Zemljišča, parcele: Ureditev meje parcele

Urejene meje parcel se evidentirajo v zemljiškem katastru.

Geodetska uprava evidentira urejeno mejo parcele v zemljiški kataster na podlagi elaborata, ki ga izdela geodetsko podjetje.

Zahteva za uvedbo postopka evidentiranja urejene meje

Vlogo za ureditev mej parcele, ki v zemljiškem katastru niso evidentirane kot urejene lahko oddate če ste lastnik, solastnik ali skupni lastnik parcele.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Zahteva z več zahtevki

Kadar se za eno ali več parcel istega lastništva hkrati izvede več geodetskih storitev, lahko vlagatelj v eni sami zahtevi poda več zahtevkov.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Meje vaših parcel, ki v zemljiškem katastru niso evidentirane kot urejene in katere med lastniki sosednjih zemljišč niso sporne, lahko po vašem naročilu uredi geodetsko podjetje na terenu in o tem izdela elaborat.

Pri izvedbi geodetske storitve geodet na mejni obravnavi na terenu določi predlagano mejo. To je meja, katero geodet v elaboratu predlaga, da naj se kot urejena meja evidentira v zemljiškem katastru in katera se ne sme razlikovati od meje po podatki zemljiškega katastra, upoštevajoč natančnost njegovih podatkov.

Vlogo za evidentiranje urejene meje na geodetsko upravo vloži lastnik parcele, katere meje so predmet urejanja, v primeru solastnine ali skupne lastnine pa katerikoli solastnik ali skupni lastnik parcele.

Vlogi priložite elaborat geodetskega podjetja.

Če so se vse stranke – vlagatelj zahteve in lastniki sosednjih parcel - strinjale s predlagano mejo, izda geodetska uprava odločbo o evidentiranju urejene meje.

Če se katerikoli lastnik ni strinjal s predlagano mejo, geodetska uprava razpiše ustno obravnavo, na kateri se poskuša doseči soglasje glede meje; če tudi po opravljeni obravnavi meja ostane sporna, geodetska uprava pozove lastnika, ki se ne strinja s predlagano mejo, da sproži sodni postopek ureditve meje.

Če lastnik v zakonsko določenem roku 30 dni od prejema poziva ne začne sodnega postopka ureditve meje pred pristojnim sodiščem, se šteje, da soglaša s potekom predlagane meje in geodetska uprava izda odločbo o evidentiranju urejene meje. Če lastnik v zakonsko določenem roku začne sodni postopek ureditve meje, se upravni postopek evidentiranja urejene meje s sklepom prekine.

Če se nato sodni postopek ureditve meje ustavi ali če se predlog za sodno določitev meje zavrže ali zavrne, se postopek evidentiranja urejene meje nadaljuje in se kot urejena meja evidentira predlagana meja. Postopek evidentiranja urejene meje se ustavi s sklepom, ko sodišče meritorno odloči o njeni ureditvi. V takem primeru se v zemljiški kataster evidentira sodno urejena meja.

POVRATNE INFORMACIJE