Aktivnost Sprememba dejanske rabe zemljišča

Če v zemljiškem katastru vpisana dejanska raba zemljišča ne ustreza stanju v naravi, lahko zahtevate spremembo vpisa.

Spremembo vpisane dejanske rabe zemljišča lahko na geodetski upravi zahtevata lastnik ali uporabnik zemljišča.

Zahteva za evidentiranje spremembe dejanske rabe zemljišča

 
Upravni postopek evidentiranja spremembe dejanske rabe zemljišča se uvede na zahtevo lastnika ali uporabnika zemljišča.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Zahteva z več zahtevki

 
Kadar se za eno ali več parcel istega lastništva hkrati izvede več geodetskih storitev, lahko vlagatelj v eni sami zahtevi poda več zahtevkov.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

V zemljiškem katastru vodimo podatke o dejanski rabi zemljišč, ki jih ločimo na:

  • kmetijska zemljišča,
  • gozdna zemljišča,
  • vodna zemljišča,
  • neplodna zemljišča,
  • pozidana zemljišča.


Podatek o spremembi dejanske rabe zemljišča vpišemo na zahtevo lastnika ali uporabnika zemljišča, priložen pa ji mora biti elaborat spremembe dejanske rabe, ki ga izdela geodetsko podjetje.

Geodetska uprava o vseh vpisih dejanske rabe zemljišč obvešča ministrstvo, ki je pristojno za kmetijstvo. Če podatke vpišemo na zahtevo lastnika zemljišča, o tem obvestimo tudi lastnika. Če podatke vpišemo na zahtevo uporabnika zemljišča, pa o tem obvestimo tudi lastnika in uporabnika zemljišča.

Grafične podatke o dejanski rabi zemljišč lahko pregledujete na spletni strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Z vpogledom lahko preverite skladnost določitve dejanske rabe s stanjem v naravi.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (14):

Da

Ne

Delno