Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Zemljišča, parcele: Izravnava dela meje parcele

Če je zaradi poteka meje otežena uporaba vaše parcele, lahko geodetski upravi podate zahtevo za izravnavo dela meje.

Pod določenimi pogoji lahko s soglasjem vseh mejašev spremenite potek že urejene meje med parcelama.

Zahteva za uvedbo postopka evidentiranja izravnanega dela meje

Postopek evidentiranja izravnanega dela meje se uvede na zahtevo lastnika pri območni geodetski upravi, na območju katere parcela leži.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Zahteva z več zahtevki

Kadar se za eno ali več parcel istega lastništva hkrati izvede več geodetskih storitev, lahko vlagatelj v eni sami zahtevi poda več zahtevkov.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Lastnika sosednjih parcel se lahko sporazumeta o izravnavi urejenega dela meje, evidentirane v zemljiškem katastru, če se površina manjše od obeh parcel ne spremeni za več kot 5 %, vendar v nobenem primeru za več kot 500 m².

Postopek evidentiranja izravnanega dela meje se začne na zahtevo lastnika. Tej je potrebno priložiti elaborat izravnave dela meje, ki ga izdela geodetsko podjetje. Sestavni del elaborata so soglasja mejašev.


Geodetska uprava po skrajšanem ugotovitvenem postopku odloči o zahtevi z odločbo. Obvezna priloga odločbe je grafični prikaz izravnanega dela meje z označenimi zemljiškokatastrskimi točkami in vpisanimi številkami parcel. Ko odločba postane dokončna, izravnani del meje vpišemo v zemljiški kataster kot urejen in evidentiramo spremembo površin.

Če obravnavani del meje še ni bil urejen, lahko postopek evidentiranja urejene meje izvedemo hkrati s postopkom evidentiranja izravnanega dela meje. V takšnem primeru mora biti zahtevi za uvedbo postopka priložen enoten elaborat izravnave dela meje, ki mora vsebovati sestavine elaborata ureditve meje in elaborata izravnave dela meje.

POVRATNE INFORMACIJE