Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Zemljišča, parcele: Evidentiranje pogodbene komasacije

S komasacijo zemljišča zložimo in nato ponovno razdelimo tako, da vsak lastnik dobi čim bolj strnjeno zemljišče.

Če so zemljišča različnih lastnikov na določenem območju razdrobljena na več manjših parcel, ki jih je težko uporabljati oziroma obdelovati, jih lahko s pogodbeno komasacijo razdelite na večje, bolj strnjene parcele.

Zahteva za uvedbo postopka evidentiranja pogodbene komasacije

Če želite v zemljiškem katastru evidentirati pogodbeno komasacijo, vložite vlogo na geodetsko upravo.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Pogodbeno komasacijo stavbnih ali kmetijskih zemljišč izvede geodetsko podjetje na podlagi pogodbe med lastniki parcel. Podpisi na njej morajo biti notarsko overjeni.


Zahtevo za evidentiranje novo nastalih parcel v zemljiški kataster lahko vloži eden od podpisnikov pogodbe o komasaciji. Priložite ji:


  • elaborat pogodbene komasacije, ki ga izdela geodetsko podjetje,
  • pogodbo o komasaciji in
  • izjave vseh lastnikov, da jim je bil potek novih mej predstavljen v naravi in se z njim strinjajo.


V primeru komasacije stavbnih zemljišč se na podlagi 160. člena Zakona o urejanju prostora zahtevi poleg zgoraj naštetega obvezno priloži tudi:

  • komasacijsko soglasje, ki ga izda občina.


Če meja oboda komasacijskega območja ni urejena, pogodbene komasacije ni možno evidentirati v zemljiški kataster.


Če zahteva za evidentiranje pogodbene komasacije in elaborat pogodbene komasacije izpolnjujeta vse predpisane pogoje, geodetska uprava v skrajšanem ugotovitvenem postopku izda odločbo o evidentiranju pogodbene komasacije, ki ji je priložen tudi grafični prikaz parcel po opravljeni pogodbeni komasaciji. Dokončno odločbo o evidentiranju pogodbene komasacije pa v zemljiškem katastru evidentiramo po prejemu pravnomočnega sklepa o vpisu lastninske pravice na novih parcelah v zemljiško knjigo.


Od prejema zahteve za uvedbo postopka evidentiranja pogodbene komasacije do prejema pravnomočnega sklepa o vpisu novih lastnikov v zemljiško knjigo na območju pogodbene komasacije ni dovoljena parcelacija, komasacija, izravnava meje in pravni promet z zemljišči.

POVRATNE INFORMACIJE