Aktivnost Vpis stavbe v kataster stavb

Stavbe se evidentirajo v katastru stavb.

Geodetska uprava stavbo vpiše v kataster stavb na podlagi elaborata, ki ga izdela geodetsko podjetje ali projektant.

Zahteva za vpis stavbe v kataster stavb

 
Vlogo vložite na Geodetski upravi Republike Slovenije.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Vlogo za vpis stavbe v kataster lahko vloži:

  • investitor gradnje,
  • lastnik stavbe oziroma njenega dela,
  • lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana,
  • imetnik stavbne pravice,
  • uporabnik stavbe ali dela stavbe,
  • upravnik stavbe.

Vlogi priložite elaborat za vpis stavbe v kataster stavb, ki ga izdelata projektant ali geodetsko podjetje. Pri izvedbi geodetske storitve morata opraviti tudi obravnavo in lastniku stavbe oziroma njenih posameznih delov pokazati potek razdelitve delov stavbe s primerjavo poteka v elaboratu in v naravi.

Če vloga in elaborat izpolnjujeta vse predpisane pogoje, na Geodetski upravi izdamo sklep o vpisu stavbe v kataster stavb.

V kataster stavb se vpiše najmanj en del stavbe; za stavbe, zgrajene po 1.1.2003, pa se v kataster stavb lahko vpiše več delov stavbe le, če je izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo večstanovanjske stavbe.

Če zemljišče pod stavbo v zemljiškem katastru ni evidentirano, morate ob zahtevi za vpis stavbe v kataster stavb vložiti še zahtevo za evidentiranje zemljišča pod to stavbo.

Če stavbi ni določena hišna številka, pa bi po predpisih morala biti (hišno številko potrebujejo vse stavbe, ki so namenjene stalnemu ali začasnemu prebivanju oziroma opravljanju poslovne dejavnosti), morate hkrati z vlogo za vpis stavbe v kataster stavb vložiti tudi zahtevo za določitev hišne številke.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (57):

Da

Ne

Delno