Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Nepremičnine, stavbe: Vpis stavbe v kataster stavb

Stavbe je potrebno vpisati v kataster stavb.

Geodetska uprava stavbo vpiše v kataster stavb na podlagi elaborata, ki ga izdela geodetsko podjetje ali projektant.

Zahteva za vpis stavbe v kataster stavb

Vlogo vložite na Geodetski upravi Republike Slovenije.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Vlogo za vpis stavbe v kataster lahko vloži:

  • investitor gradnje,
  • lastnik stavbe oziroma njenega dela,
  • lastnik parcele, na kateri stoji stavba,
  • imetnik stavbne pravice,
  • uporabnik stavbe ali dela stavbe,
  • upravnik stavbe.

Vlogi priložite elaborat za vpis stavbe v kataster stavb, ki ga izdelata projektant ali geodetsko podjetje. Pri izvedbi geodetske storitve morata opraviti tudi obravnavo in lastniku stavbe oziroma njenih posameznih delov pokazati potek razdelitve delov stavbe s primerjavo poteka v elaboratu in v naravi.

Če vloga in elaborat izpolnjujeta vse predpisane pogoje, na Geodetski upravi izdamo sklep o vpisu stavbe v kataster stavb.

V kataster stavb se vpiše najmanj en del stavbe; za stanovanjske stavbe, zgrajene po 1.1.2003, pa se v kataster stavb lahko vpiše več delov stavbe le, če je izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo večstanovanjske stavbe.

Če zemljišče pod stavbo v zemljiškem katastru ni evidentirano, morate ob zahtevi za vpis stavbe v kataster stavb vložiti še zahtevo za evidentiranje zemljišča pod to stavbo.

Če potrebujete hišno številko (hišno številko potrebujejo vse stavbe, ki so namenjene stalnemu ali začasnemu prebivanju oziroma opravljanju poslovne dejavnosti), hkrati z vlogo za vpis stavbe v kataster stavb vložite tudi zahtevo za določitev hišne številke.

Če geodetska uprava ugotovi, da stavba ni evidentirana v katastru stavb, pa bi v skladu s predpisi morala biti, pozove lastnika parcele, ki je povezana s stavbo ali imetnika stavbne pravice, če je na tej parceli vzpostavljena stavbna pravica, da v treh mesecih vloži zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb. Če pozvani tega ne stori, geodetska uprava pristojnemu geodetskemu inšpektorju predlaga uvedbo prekrškovnega postopka in izrek globe zoper lastnika ali imetnika stavbne pravice, geodetska uprava pa sama izdela elaborat za vpis stavbe v kataster stavb na podlagi ogleda stavbe v naravi (v tem primeru se obravnava na terenu ne opravi) ter stavbo z enim delom po uradni dolžnosti vpiše v kataster stavb.

POVRATNE INFORMACIJE