Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine, stavbe: Ureditev podatkov registra nepremičnin

Če podatki v registru ne odražajo dejanskega stanja vaših nepremičnin, jih lahko uredite na več načinov.

Register nepremičnin je večnamenska zbirka podatkov o nepremičninah, ki na enem mestu evidentira dejanske podatke o vseh nepremičninah.

V registru nepremičnin se vodijo podatki o parcelah, stavbah in delih stavb, lastniku ter drugi podatki o lastnostih parcel, stavb in delov stavb.

Vpogled v podatke

V podatke o vaših nepremičninah, ki so evidentirani v registru nepremičnin, lahko vpogledate na portalu E-prostor.

Urejanje in spreminjanje podatkov

Na podlagi vprašalnika lahko lastnik spreminja naslednje podatke registra nepremičnin:

  • o stavbi: podatki o priključkih (elektrika, kanalizacija, vodovod, plin), o letu obnov (fasada, streha), o materialu nosilne konstrukcije, o tipu stavbe ;
  • o delu stavbe: o letih obnov (okna, inštalacije), o dvigalu, o višini etaže, o številki nadstropja, o upravniku, za rezervoarje in silose pa še njihova prostornina.


Lastniki spremenjene podatke geodetski upravi sporočite z izpolnitvijo vprašalnika, ki je dostopen na portalu eProstor. Izpolnjen vprašalnik po navadni ali elektronski pošti pošljite na katero koli območno geodetsko upravo, ali osebno vložite na kateri koli območni geodetski upravi. Vprašalnike je možno dobiti tudi na območnih geodetskih upravah.

Prejet vprašalnik se obravnava kot predlog za vpis sprememb podatkov v register nepremičnin. Geodetska uprava lahko po prejemu vprašalnika od lastnika zahteva tudi predložitev dokazil, ki izkazujejo spremembe registrskih podatkov. O predlaganih spremembah registrskih podatkov geodetska uprava odloči z odločbo v upravnem postopku, v tem postopku pa se ne plača upravne takse.

Če geodetska uprava sama ugotovi, da vpisani registrski podatki ne ustrezajo dejanskemu stanju v naravi, pozove lastnika ali upravnika, da podatke posreduje z vprašalnikom. Če lastnik ali upravnik v postavljenem roku ne pošlje izpolnjenega vprašalnika ali pošlje nepopolno izpolnjen vprašalnik, geodetska uprava sama evidentira podatke o nepremičnini z metodami in tehnikami inventarizacije prostora (terenski ogled, geodetska izmera ali interpretacija strokovnih geodetskih podlag) ter o tem izda odločbo, pristojnemu geodetskemu inšpektorju pa predlaga uvedbo prekrškovnega postopka in izrek globe zoper lastnika ali upravnika.

Kadar pridobi registrske podatke geodetsko podjetje ali projektant pri izvedbi geodetske storitve, se o njihovem vpisu v register nepremičnin odloči ob izdaji odločbe o vpisu ali spremembi vpisa podatkov v kataster stavb.

Podatkov o legi in obliki stavbe, o površinah, dejanskih rabah delov stavb in letnicah izgradnje ni mogoče spreminjati preko vprašalnikov. Za spremembo teh podatkov je treba naročiti elaborat geodetske storitve pri geodetskem podjetju ali projektantu ter nato vložiti zahtevo vpis stavbe v kataster stavb ali zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb na geodetski upravi.

POVRATNE INFORMACIJE