Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine, stavbe: Sprememba podatkov katastra stavb

Podatke o stavbi in delih stavbe, vpisane v kataster stavb, morate spremeniti, če se je v naravi spremenilo dejansko stanje stavbe ali dela stavbe.

Geodetska uprava spremeni podatke katastra stavb na podlagi elaborata, ki ga izdela geodetsko podjetje ali projektant.

Zahteva za spremembo podatkov katastra stavb

Zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb je treba vložiti najpozneje v 30 dneh po izvedenih spremembah v naravi.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Kadar v naravi nastanejo spremembe, ki vplivajo na podatke o stavbi in njenih delih v katastru stavb, je treba pri geodetskem podjetju ali projektantu naročiti izdelavo elaborata spremembe podatkov katastra stavb.

Za spremembo podatkov katastra stavb se šteje:

 • sprememba številke stavbe ali številke dela stavbe,
 • sprememba lege, oblike ali površine,
 • sprememba dejanske rabe,
 • sprememba številke stanovanja ali poslovnega prostora,
 • združitev in delitev stavbe ali dela stavbe,
 • vpis novega dela stavbe,
 • izbris stavbe ali dela stavbe.


Spremembe podatkov v katastru stavb se lahko izvedejo, če so stavba in deli stavb vpisani v kataster stavb.

Zahtevo lahko vloži:

 • lastnik stavbe ali dela stavbe,
 • imetnik stavbne pravice,
 • upravnik stavbe;


Delitev stanovanjske stavbe, zgrajene po 1.1.2003, na več delov stavbe se lahko izvede le, če je izdano gradbeno dovoljenje za gradnjo večstanovanjske stavbe.

V postopku izdelave elaborata mora geodetsko podjetje ali projektant opraviti obravnavo in lastniku dela stavbe, katerega podatek se spreminja, pokazati vsebino sprememb s primerjavo poteka v elaboratu in v naravi.

Če spremembe podatkov, vpisanih v kataster stavb, vplivajo na evidentiranje zemljišča pod stavbo v zemljiškem katastru, mora elaborat spremembe podatkov katastra stavb vsebovati tudi elaborat za vpis zemljišča pod stavbo.

Nekatere, točno določene podatke, vpisane v kataster stavb (to so: podatek o dejanski rabi dela stavbe, podatek o vrsti prostorov, podatek o površini prostorov, podatek o številu etaž, podatek o pritlični etaži in podatek o številki etaže), se lahko spremeni tudi na t.i. poenostavljen način, po katerem ni treba izdelati elaborata spremembe podatkov katastra stavb (ki ga lahko izdela samo geodetsko podjetje ali projektant), ampak lahko te podatke spremeni lastnik sam z izpolnitvijo in podpisom poenostavljenega elaborata oziroma obrazca K-5: prostori in površina ali obrazca K-6: sprememba podatkov o stavbi in delu stavb. V primeru solastništva posameznega dela stavbe morajo obrazce podpisati vsi solastniki, za skupne prostore pa upravnik stavbe.

V sledeči povezavi se nahajajo Navodila za izpolnjevanje obrazcev K-5 in K-6.


Geodetska uprava na podlagi zahteve stranke, ki ji mora biti priložen elaborat spremembe podatkov katastra stavb (v določenih, zgoraj naštetih primerih sprememb podatkov pa lahko tudi obrazec K-5 in K-6, ki ga izdela in podpiše vlagatelj sam), v upravnem postopku odloči o vpisu predlaganih sprememb podatkov v kataster stavb.

Če geodetska uprava ugotovi, da so na stavbi ali delu stavbe nastale spremembe in bi moral upravičeni vlagatelj (lastnik stavbe ali dela stavbe, imetnik stavbne pravice ali upravnik stavbe) vložiti zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb, pa tega ni storil, ga pozove, da v treh mesecih vloži zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb. Če pozvani tega ne stori, geodetska uprava pristojnemu geodetskemu inšpektorju predlaga uvedbo prekrškovnega postopka in izrek globe zoper lastnika stavbe ali dela stavbe, imetnika stavbne pravice oziroma upravnika stavbe, geodetska uprava pa sama izdela elaborat spremembe podatkov katastra stavb na podlagi primerjave z evidentiranimi etažnimi načrti in ogleda stavbe v naravi (v tem primeru se obravnava na terenu ne opravi) ter spremembe po uradni dolžnosti vpiše v kataster stavb.


Postopek izbrisa stavbe ali dela stavbe se uvede na zahtevo:

 • lastnika parcele, na kateri je stala stavba,
 • lastnika stavbe ali dela stavbe,
 • državnega organa,
 • lokalne skupnosti;


Za izbris stavbe ali dela stavbe iz katastra stavb ni potrebna izdelava elaborata spremembe podatkov katastra stavb.

Obvezna sestavina zahteve za izbris stavbe iz katastra stavb je navedba razloga za izbris stavbe ali dela stavbe iz katastra stavb. Poleg zahteve za izbris stavbe ali dela stavbe mora vlagatelj vložiti tudi zahtevo za izbris podatkov o zemljišču pod stavbo, če ima stavba hišno številko, pa tudi zahtevo za ukinitev hišne številke v registru prostorskih enot.

POVRATNE INFORMACIJE