Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine, stavbe: Predodločba

Investitor lahko v primeru gradnje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta za večjo pravno varnost že pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja pridobi predodločbo. Predodločbe ni mogoče pridobiti za nezahteven objekt in za objekt z vplivi na okolje. Predodločba ni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.

S predodločbo se lahko že pred izdajo gradbenega dovoljenja odloči o nekaterih vprašanjih, ki so sicer predmet odločanja v postopku izdaje gradbenega dovoljenja kot je skladnost nameravane gradnje s prostorskimi akti, predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, minimalne komunalne oskrbe in presoje sprejemljivosti na naravo, kadar je ta obvezna.

Odločitev in pogoji, določeni v predodločbi, upravni organ pri izdaji gradbenega dovoljenja zavezujejo. Kasnejša sprememba predpisov ne more vplivati na že pridobljeno pravico v predodločbi.

Predodločbo lahko pridobi več potencialnih investitorjev, saj izkazovanje stvarne pravice, ki investitorju omogoča gradnjo, ni pogoj za izdajo predodločbe.

Zahteva za izdajo predodločbe

Zahtevi za izdajo predodločbe priložite podatke, določene v Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

S predodločbo pristojni upravni organ za gradbene zadeve lahko odloči glede izpolnjevanja naslednjih pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja:

  • je gradnja skladna z določbami prostorskega izvedbenega akta v delu, ki se nanaša na graditev objektov, in z določbami predpisov o urejanju prostora,
  • je nameravana gradnja skladna s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj,
  • iz dokumentacije izhaja, da bo zagotovljena minimalna komunalna oskrba,
  • nameravana gradnja ne bo škodljivo vplivala na varstvene cilje varovanih območij, njihovo celovitost in povezanost, če je za objekt, za katerega se zahteva gradbeno dovoljenje, treba izvesti presojo sprejemljivosti v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.Investitor lahko zahteva izdajo predodločbe glede posameznih vprašanj v zvezi z izpolnjevanjem pogojev iz prejšnjega odstavka, če je o njih mogoče samostojno odločiti, ali zahteva celovito preveritev v zvezi z izpolnjevanjem vseh pogojev iz prejšnjega odstavka.

Izkazovanje stvarne pravice, ki investitorju omogoča gradnjo, ni pogoj za izdajo predodločbe. Na podlagi predodločbe investitor ne sme začeti gradnje in ni upravičen do gradnje na tuji nepremičnini ali do omejitve pravic tretjih oseb. Na to je treba v predodločbi izrecno opozoriti.

Pridobitev predodločbe ni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Odločitve in pogoji, o katerih je pravnomočno odločeno v predodločbi, s katero se ugodi zahtevi, so pri odločanju o izdaji gradbenega dovoljenja zavezujoči.

Predodločba neha veljati, če v dveh letih od njene pravnomočnosti ni vložena popolna zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja. Predodločba se razveljavi:

  • s pravnomočnostjo gradbenega dovoljenja, ali
  • če je zahteva za gradbeno dovoljenje pravnomočno zavrnjena.Če so bile za isto zemljišče predodločbe izdane več vlagateljem, se o izdaji vsake predodločbe pisno obvestijo pridobitelji že izdanih predodločb. S pravnomočnostjo prvega gradbenega dovoljenja za isto zemljišče se razveljavijo predodločbe drugih pridobiteljev. Razveljavijo se s posebno odločbo, ki se izda po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja in vroči imetnikom izdanih predodločb.

Pristojni upravni organ za gradbene zadeve na predlog občine ali države predodločbo odpravi, če je ta v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom ali predpisom, uveljavljenim po njeni izdaji, in je s tem ogrožen javni interes ali če je to potrebno zaradi spremembe predpisov, potrebnih za uskladitev s predpisi Evropske unije. Imetnik predodločbe, ki utrpi škodo zaradi odprave predodločbe, ima pravico do povračila celotne škode.

Pravna podlaga

POVRATNE INFORMACIJE