Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Nepremičnine, stavbe: Določitev, preštevilčenje ali ukinitev hišne številke

Določamo jih stavbam v naselju ali ulici, da bi se lažje orientirali v prostoru.

Hišna številka je praviloma numerična oziroma številčna oznaka stavbe, možna pa je tudi alfanumerična oznaka (npr. 5a). Navadno jih določamo po zaporedju glede na lego stavb.

Vloga za določitev, preštevilčenje ali ukinitev hišne številke

Investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe, vložijo vlogo za določitev hišne številke.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Hišno številko določi geodetska uprava na zahtevo vlagatelja ali po uradni dolžnosti. Pri vseh zahtevah za določitev hišne številke, vloženih na geodetski upravi od 1.6.2018 dalje, je za pridobitev hišne številke predviden pogoj uporabno dovoljenje (ali dovoljenje za objekt daljšega obstoja, odločba o legalizaciji oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po ZGO-1), razen če vlagatelj na vlogi za določitev hišne številke pisno izjavi, da je stavba enostanovanjska in da jo je uporabljal pred 1.6.2018 ali, če je stavba po Uredbi o razvrščanju objektov razvrščena v "nezahtevni objekt".

Zahtevo za določitev hišne številke lahko vložijo:

 • investitor gradnje,
 • lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana,
 • imetnik stavbne pravice,
 • lastnik stavbe ali dela stavbe,
 • uporabnik stavbe ali dela stavbe,
 • upravnik stavbe.


Po uradni dolžnosti hišno številko določimo, če tega ne zahteva lastnik ali upravnik stavbe, je pa to potrebno zaradi orientacije v prostoru, prometne varnosti ali dostopnosti za intervencijska vozila. Pobudo lahko da upravna enota, občina ali druge osebe.

Obstoječo hišno številko ukinemo v primeru:

 • odstranitve ali porušenja stavbe, ki ji je ta določena, razen v primeru nadomestne gradnje,
 • če je stavba odstranjena zaradi inšpekcijskega ukrepa.


Če je stavba odstranjena zaradi nadomestne gradnje, nova stavba ohrani hišno številko, ki je bila določena prejšnji, odstranjeni stavbi.

Enako velja tudi v primeru porušenja stavbe v primeru naravne nesreče kot je potres. Če so na porušenem območju nove stavbe zgrajene na istem mestu, kot so stale stare stavbe, nove stavbe ohranijo njihovo hišno številko.

Geodetska uprava hišno številko ukine po uradni dolžnosti v naslednjih primerih:

 • hkrati z izbrisom stavbe iz katastra stavb,
 • na podlagi pravnomočne odločbe inšpekcijskega organa o odstranitvi stavbe,
 • če ugotovi, da hišne številke niso bile določene v skladu s predpisi.


Hišne številke spremenimo ob preštevilčenju stavb. Stavbam ukinemo stare in določimo nove številke, da bi izboljšali orientacijo v ulici ali naselju.

Preštevilčenje stavb izvede geodetska uprava na predlog občine ali udeleženih oseb. To so lahko:

 • polnoletne osebe, ki imajo na območju, na katerega se spremembe nanašajo, prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, ali
 • pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki imajo na tem območju sedež.


Po prejemu zahteve oziroma pobude za preštevilčenje stavbe ali določitev oziroma ukinitev hišne številke geodetska uprava preveri, če so izpolnjeni predpisani pogoji za izvedbo in o tem izda obvestilo.

POVRATNE INFORMACIJE