Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Pogosto vprašanje

V:
Podatki v opisnem (atributnem) in grafičnem delu zemljiškega katastra za parceli A in B so neusklajeni. Prikaz parcel po mojem mnenju izkazuje napačno stanje, in sicer, da je parcela A večja od parcele B. Zato me zanima, ali lahko popravite oziroma uskladite podatke zemljiškega katastra tako, da bo v prikazu parcel vidno, da je parcela B večja od parcele A.
O:
V postopku uskladitve podatkov zemljiškega katastra geodetska uprava preveri, ali se zadnji vpisani podatki zemljiškega katastra ujemajo s podatki iz zbirke listin zemljiškega katastra in dokazili strank, ter preveri možnost napak zaradi prepisov, prerisov ali prenosov podatkov med različnimi mediji, formati in oblikami evidentiranja.

Ob tem še pojasnjujemo, da v postopku uskladitve podatkov zemljiškega katastra, ki se izvede na podlagi 9. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin, ni mogoče ugotavljati in odpravljati morebitnih nezakonitosti, ki so bile storjene v postopkih, v katerih so bili izdani akti oziroma listine, na podlagi katerih so se v zemljiškem katastru evidentirale spremembe (npr. odločbe, sklepi). Postopek uskladitve podatkov zemljiškega katastra namreč ni namenjen odpravi morebitnih nezakonitosti, ki so bile storjene v postopkih, v katerih so bili izdani akti oziroma listine, na podlagi katerih so se v zemljiškem katastru evidentirale spremembe. Tovrstne nezakonitosti lahko stranke uveljavljajo z rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi zoper izdane upravne akte. Poleg tega v postopku po 9. členu ZEN tudi ni mogoče vpisati sprememb podatkov, do katerih je morebiti prišlo v naravi, pa o teh spremembah še ni bilo odločeno v ustreznem upravnem postopku evidentiranja sprememb (na primer postopek evidentiranja urejene meje, postopek vpisa stavbe v kataster stavb, postopek spremembe podatkov katastra stavb, itd.), saj v tem primeru v zbirki listin še ni nobenih listin oziroma podatkov o le-tem. Za uskladitev podatkov geodetska uprava tako ne primerja stanja v naravi s stanjem v evidencah zemljiškega katastra, temveč le različne podatke evidenc med seboj, predvsem preverja stanje v zbirki listin in ga primerja z zadnjimi vpisanimi podatki zemljiškega katastra.

POVRATNE INFORMACIJE