Aktivnost Uskladitev podatkov v katastru

Podatke, ki so v zemljiškem katastru ali katastru stavb napačno vpisani zaradi napak v postopku evidentiranja, se pod določenimi pogoji lahko popravi.

O utemeljenosti zahteve za uskladitev podatkov odloči geodetska uprava.

Zahteva za uskladitev podatkov zemljiškega katastra oziroma katastra stavb

 
Upravni postopek uskladitve podatkov zemljiškega katastra oziroma katastra stavb se uvede po uradni dolžnosti ali na zahtevo lastnika parcele, stavbe ali dela stavbe oziroma druge osebe, ki izkaže pravni interes.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Popravo oziroma uskladitev podatkov lahko zahteva:

  • lastnik parcele, stavbe ali dela stavbe oziroma
  • druga oseba, ki izkaže da podatek, vpisan v zemljiškem katastru oziroma katastru stavb, vpliva na njene pravice ali obveznosti.


Po prejemu zahteve za uskladitev podatkov zemljiškega katastra oziroma katastra stavb geodetska uprava preizkusi, ali se zadnji vpisani podatki zemljiškega katastra oziroma katastra stavb ujemajo s podatki iz zbirke listin zemljiškega katastra oziroma katastra stavb in z dokazili strank, ter preveri možnost napak zaradi prepisov, prerisov ali prenosov podatkov med različnimi mediji, formati in oblikami evidentiranja. Če ugotovi, da se podatki zemljiškega katastra oziroma katastra stavb ne ujemajo s tistimi, ki jih je preizkusila oziroma preverila, jih uskladi in obvesti o tem vlagatelja zahteve in lastnika nepremičnine, če ta ni vlagatelj zahteve. Če pa ugotovi, da zahteva ni utemeljena, z odločbo zavrne zahtevo kot neutemeljeno.

Pri tem se lahko vpis podatkov, ki se vpisujejo na podlagi posebnega elaborata, spremeni samo na podlagi takega elaborata.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (9):

Da

Ne

Delno