Pogosto vprašanje

V:
Zanima me, kdo nove parcelne številke, katere je izvedenec geodetske stroke navedel v elaboratu, rezervira v zemljiškem katastru? Ali že sam izvedenec, ko izdeluje elaborat ali pa je to dolžno storiti sodišče po pridobitvi elaborata s strani izvedenca?
O:
Sodni izvedenci geodetske stroke morajo sami poskrbeli za izdelavo ustreznega elaborata, ki bo v zemljiškem katastru ali katastru stavb omogočal evidentiranje sprememb.

To pomeni, da mora izdelan elaborat že vsebovati nove - na geodetski upravi rezervirane parcelne številke.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (3):

Da

Ne

Delno