Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Aktivnost: Sprememba podatkov v katastru na podlagi sodnih postopkov

Spremembe katastrskih podatkov, do katerih pride v sodnem postopku, je potrebno evidentirati v zemljiškem katastru oziroma katastru stavb.

Geodetska uprava evidentira spremembe katastrskih podatkov na predlog sodišča ali katerekoli od strank, ki so sodelovale v sodnem postopku.

Vloga za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru ali katastru stavb na podlagi sodnih postopkov

Spremembe katastrskih podatkov, do katerih pride v sodnem postopku je dolžno predlagati sodišče. Predlog lahko poda tudi katerakoli stranka, ki je sodelovala v sodnem postopku.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru ali katastru stavb na podlagi sodnega postopka je dolžno predlagati sodišče, ki je na prvi stopnji odločalo o zadevi ali pred katerim je bila sklenjena sodna poravnava. Predlog za evidentiranje teh sprememb pa lahko poda tudi posameznik, če je kot stranka sodeloval v sodnem postopku.

Predlogu mora biti priložena pravnomočna sodna odločba ali sodna poravnava ter elaborat za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru ali katastru stavb na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave, ki ga je med sodnim postopkom izdelal sodni izvedenec geodetske stroke. Iz priloženega elaborata mora biti razvidno obstoječe stanje in predlog sprememb, ki se evidentirajo.

Geodetska uprava predlagane spremembe evidentira, če je elaborat izdelan tako, da omogoča evidentiranje v zemljiškem katastru ali katastru stavb, sicer predlog z odločbo zavrne. O evidentiranju sprememb geodetska uprava obvesti lastnike nepremičnin, na katere se sprememba nanaša, in okrajno sodišče, ki vodi zemljiško knjigo, če to vpliva na podatke, vpisane v zemljiško knjigo.

Meje, ki so evidentirane na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave, se v zemljiškem katastru evidentirajo kot urejene.

POVRATNE INFORMACIJE