Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Ali lahko na Geodetski upravi pridobim tudi potrdilo o dejstvih, o katerih ta organ ne vodi uradne evidence?
Geodetska uprava izdaja potrdila o dejstvih, o katerih ne vodi uradne evidence*, če zakon tako določa (t.j. Zakon o splošnem upravnem postopku ali poseben zakon, ki stranki nalaga, da mora v določenem postopku predložiti potrdilo, o katerem pa se ne vodi uradna evidenca). Zahtevo za izdajo potrdila o dejstvih, o katerih se ne vodi uradne evidence, se vloži na Geodetski upravi, zahteva pa mora vsebovati vse potrebne podatke, da se lahko obravnava (navedbo organa, kateremu se pošilja, zadevo, katere se tiče, zahtevek oziroma predlog, firmo oziroma osebno ime vlagatelja, navedbo o tem, kdo je morebitni zastopnik ali pooblaščenec vlagatelja, prebivališče (naslov) oziroma sedež vlagatelja oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca ter podpis vlagatelja).

Za vlogo za izdajo potrdila je treba plačati upravno takso po tarifni št. 1 Zakona o upravnih taksah (ZUT) v znesku 4,50 EUR. Če se izda potrdilo, je potrebno po 2. točki tarifne št. 4 ZUT plačati upravno takso za potrdilo v znesku 4,50 EUR. Če se zahteva za izdajo potrdila z odločbo zavrne, je potrebno po tarifni št. 3 ZUT plačati upravno takso za odločbo v znesku 18,10 EUR.

* Uradne evidence, ki jih vodi geodetska uprava, so npr. zemljiški kataster, kataster stavb, evidenca državne meje, register prostorskih enot.
POVRATNE INFORMACIJE