Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Kmetijske dejavnosti: Zaščitene kmetije

Z namenom preprečevanja drobitve zaščitenih kmetij ter krepitve njihove gospodarske in ekološke funkcije, je promet z zaščitenimi kmetijami urejen s posebnim zakonom.

Zaščitena kmetija je kmetijska oziroma kmetijsko-gozdarska gospodarska enota, ki je v lasti ene fizične osebe ali lasti, solasti ali skupni lasti zakonskega para, ali oseb, ki živita v registrirani istospolni partnerski skupnosti, ali v solasti enega od staršev in otroka ali posvojenca oziroma njegovega potomca in obsega najmanj 5 ha in ne več kot 100 ha primerljive kmetijske površine.

Vloga za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za zaščiteno kmetijo

Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje:

- 1 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem katastru evidentirana kot kmetijska zemljišča in imajo boniteto zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: boniteta), od 50 do 100,
- 2 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem katastru evidentirana kot kmetijska zemljišča z boniteto od 1 do 49, ali
- 8 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem katastru evidentirana kot gozdna zemljišča.

Če kmetija izpolnjuje pogoje za zaščiteno kmetijo, sestavljajo pa jo pretežno gozdovi, se za zaščiteno kmetijo štej le, če ima najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin, ki so po dejanski rabi v zemljiškem katastru evidentirana kot kmetijska zemljišča.

Zaščiteno kmetijo na predlog lastnika, sodišča ali po uradni dolžnosti določi z odločbo upravna enota, na območju katere leži pretežni del zemljišč, ki sestavljajo kmetijo.


Na predlog lastnika ali po uradni dolžnosti lahko upravna enota v upravnem postopku preveri, če kmetija še izpolnjuje pogoje in o tem izda ustrezno odločbo. Če kmetija pogojev ne izpolnjuje več, se izbriše iz registra zaščitenih kmetij.

POVRATNE INFORMACIJE