Aktivnost Zaščitene kmetije

Z namenom preprečevanja drobitve zaščitenih kmetij ter krepitve njihove gospodarske in ekološke funkcije, je promet z zaščitenimi kmetijami urejen s posebnim zakonom.

Zaščitena kmetija je kmetijska oziroma kmetijsko-gozdarska gospodarska enota, ki je v lasti ene fizične osebe ali lasti, solasti ali skupni lasti zakonskega para, ali oseb, ki živita v registrirani istospolni partnerski skupnosti, ali v solasti enega od staršev in otroka ali posvojenca oziroma njegovega potomca in obsega najmanj 5 ha in ne več kot 100 ha primerljive kmetijske površine.

Vloga za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za zaščiteno kmetijo

 
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje:

- 1 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem katastru evidentirana kot kmetijska zemljišča in imajo boniteto zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin (v nadaljnjem besedilu: boniteta), od 50 do 100,
- 2 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem katastru evidentirana kot kmetijska zemljišča z boniteto od 1 do 49, ali
- 8 ha zemljišč, ki so po dejanski rabi v zemljiškem katastru evidentirana kot gozdna zemljišča.

Če kmetija izpolnjuje pogoje za zaščiteno kmetijo, sestavljajo pa jo pretežno gozdovi, se za zaščiteno kmetijo štej le, če ima najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin, ki so po dejanski rabi v zemljiškem katastru evidentirana kot kmetijska zemljišča.

Zaščiteno kmetijo na predlog lastnika, sodišča ali po uradni dolžnosti določi z odločbo upravna enota, na območju katere leži pretežni del zemljišč, ki sestavljajo kmetijo.


Na predlog lastnika ali po uradni dolžnosti lahko upravna enota v upravnem postopku preveri, če kmetija še izpolnjuje pogoje in o tem izda ustrezno odločbo. Če kmetija pogojev ne izpolnjuje več, se izbriše iz registra zaščitenih kmetij.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (46):

Da

Ne

Delno