Pogosto vprašanje

V:
Ali sem oproščen stroškov vrednotenja izobraževanja?
O:
Stroškov se ne zaračunava pravnim osebam javnega prava.

Stroškov so oproščeni prejemniki socialne pomoči, varstvenega dodatka, nadomestila za invalidnost, iskalci zaposlitve, ki to dokažejo z ustreznimi dokazili, kot so:
-pravnomočna odločba pristojnega organa za pravne osebe javnega prava
-potrdilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, da se oseba vodi v evidenci brezposelnih oseb, ki ne sme biti starejše od 14 dni.

Stroškov vrednotenja izobraževanja so oproščeni tudi prosilci, ki želijo vrednotiti izobraževanje na podlagi slovenske listine o izobraževanju, ki je bila izdana pred 12. 7. 2016. Sem sodijo slovenske listine o izobraževanju (diplome, spričevala, priloge k diplomi…), izdane pred 12. 7. 2016, na katerih še ni razvidna informacija o ravni izobraževanja po slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK), evropskem ogrodju kvalifikacij (EOK) in evropskem ogrodju visokošolskih kvalifikacij (EOVK).

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (1):

Da

Ne

Delno