Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Ali po veljavni uredbi obstaja kakšen obrazec za uveljavljanje oprostitve, odloga ali obročnega plačila sodnih taks?
Od 11. 11. 2016, ko so se začele uporabljati zadnje spremembe taksne ureditve, takšen obrazec ni več predpisan. Stranka, ki želi uveljavljati oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, po novem vloži zgolj predlog za taksne ugodnosti, ni pa ji treba več prilagati obrazca izjave o premoženjskem stanju, saj premoženjsko stanje stranke in njenih družinskih članov ugotavlja sodišče po uradni dolžnosti. Predlog mora vsebovati naslednje sestavine:
- osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčno številko, enotno matično številko občana in državljanstvo stranke oziroma naziv, sedež, davčno in matično številko pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika,
- osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčno številko, enotno matično številko občana in državljanstvo družinskih članov stranke,
- podatke o zadevi,
- podatke o dohodkih in premoženju stranke in njenih družinskih članov, o katerih se v Republiki Sloveniji ne vodijo zbirke podatkov (dohodki in premoženje v tujini),
- soglasje stranke in njenih polnoletnih družinskih članov, da sodišče z namenom ugotavljanja materialnega položaja stranke in njenih družinskih članov oziroma premoženjskega, finančnega in likvidnostnega stanja stranke po uradni dolžnosti pridobi podatke, ki so davčna tajnost,
- da so vsi podatki iz četrte alineje, ki jih je stranka navedla v predlogu, resnični, točni in popolni, za kar stranka in njeni polnoletni družinski člani prevzemajo vso premoženjsko odgovornost,
- podpise stranke in njenih polnoletnih družinskih članov.
POVRATNE INFORMACIJE