Aktivnost Prijava kršitev Inšpektorju RS za elektronski podpis

Inšpektor za elektronski podpis v skladu s splošnimi načeli inšpekcijskega nadzora opravlja nadzor nad izvrševanjem Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) ter njemu podrejene Uredbe o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje.

Prijava kršitve Inšpektorju RS za elektronski podpis

 
Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Anonimna prijava kršitve Inšpektorju za elektronski podpis

 
Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Inšpektorju za elektronski podpis tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Inšpektor za elektronski podpis nadzor vrši pri overiteljih, ter njihovih prijavnih službah na celotnem ozemlju Republike Slovenije (vse upravne enote, vse davčne izpostave, vse poslovalnice NLB, d.d., poštne poslovalnice, prijavna služba Ministrstva za obrambo ter Banke Slovenija).

V okviru inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb ZEPEP inšpektor preverja, ali so zahteve zakona in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov ustrezno prenesene v notranja pravila overiteljev, ali overitelj ves čas izvajanja dejavnosti izpolnjuje zahteve iz tega zakona in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov ter svojih notranjih pravil, v primeru zagotavljanja kvalificiranih potrdil nadzoruje uporabo ustreznih postopkov in potrebne infrastrukture, nadzoruje zakonitost izdajanja, hranjenja in preklica potrdil ter nadzoruje zakonitost izvajanja drugih storitev overiteljev.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (1):

Da

Ne

Delno