Aktivnost Zakup kmetijskih zemljišč na podlagi sedmega odstavka 6. člena ZUVRAS

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju Sklad) zagotovi možnost zakupa kmetijskih zemljišč s sklenitvijo direktne zakupne pogodbe.

Nosilec kmetije s kmetijskimi zemljišči, za katera je uveljavljal ukrepe kmetijske politike v Republiki Sloveniji na podlagi zbirne vloge za leto 2017 in ta zemljišča v skladu z arbitražno razsodbo niso več del ozemlja Republike Slovenije, pri čemer je bilo teh zemljišč več kot 1 ha, vloži vlogo za pridobitev kmetijskih zemljišč od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) pri pristojni upravni enoti v šestih mesecih od začetka uporabe ZUVRAS. Nosilec kmetije mora biti državljan Republike Slovenije.

Kmetijska zemljišča lahko s strani Sklada zakupi na območju upravne enote, v kateri je imel 28. junija 2017 prijavljeno stalno prebivališče ali neposredno sosednje upravne enote.

Vloga za zakup kmetijskih zemljišč od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (sedmi odstavek 6. člena ZUVRAS)

 
Vlagatelj mora oddati izpolnjeno vlogo za pridobitev kmetijskih zemljišč od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (sedmi odstavek 6. člena ZUVRAS) in priložiti dokazila s podatki o površini kmetijskih zemljišč, za katera je kot nosilec kmetije na zbirni vlogi za leto 2017 uveljavljal ukrepe kmetijske politike v Republiki Sloveniji in na podlagi razsodbe arbitražnega sodišča ta zemljišča niso več del ozemlja Republike Slovenije, pri čemer je bilo teh zemljišč več kot 1 ha (šifra in ime katastrske občine, parcelna številka ter površina parcele).
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Sklad do 31. decembra 2022 zagotovi možnost zakupa kmetijskih zemljišč s sklenitvijo direktne zakupne pogodbe.

Vlagatelj je nosilec kmetje s kmetijskimi zemljišči, za katera je uveljavljal ukrepe kmetijske politike v Republiki Sloveniji na podlagi zbirne vloge za leto 2017 in ta zemljišča v skladu z arbitražno razsodbo niso več del ozemlja Republike Slovenije. Dodatni pogoj je, da ima vlagatelj takšnih zemljišč več kot 1 ha. Nosilec kmetije mora biti državljan Republike Slovenije.

Vlagatelj vloži vlogo za pridobitev kmetijskih zemljišč pri pristojni upravni enoti v šestih mesecih od začetka uporabe ZUVRAS. Upravna enota pošlje vlogo na Sklad v enem mesecu po poteku roka iz prejšnjega stavka. O vlogi odloča Sklad.

Postopek zakupa se v drugi fazi, torej po evidentiranju potrebnega obsega zemljišč na Skladu, izvede v skladu z drugim in tretjim odstavkom 6. člena ZUVRAS.

POVRATNE INFORMACIJE