Aktivnost Pobuda za načrtovanje preselitve kmetije na podlagi 3.ea člena ZKZ in 9. člena ZUVRAS

Če ste nosilec kmetije, katere objekti so 28. junija 2017 vsaj delno na ozemlju, ki na podlagi razsodbe ni del ozemlja Republike Slovenije, lahko na pristojno občino podate pobudo za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta po 3. ea členu ZKZ v dveh letih od začetka uporabe ZUVRAS.

Nosilec kmetije, katerega objekti so 28. junija 2017 vsaj delno na ozemlju, ki na podlagi razsodbe ni del ozemlja Republike Slovenije, lahko na pristojno občino poda pobudo za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta po 3.ea členu Zakona o kmetijskih zemljiščih (v nadaljevanju: ZKZ) v dveh letih od začetka uporabe ZUVRAS.

Ne glede na 3.ea člen ZKZ nosilcu kmetije ni treba izpolnjevati naslednjih pogojev:

• da mora biti nosilec te kmetije obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ni zahtevan pogoj iz a) točke četrtega odstavka 3.ea člena ZKZ);

• da sme pristojni organ dovoljenje za gradnjo stanovanjskega objekta izdati šele po pridobitvi uporabnega dovoljenja za kmetijske objekte (ni zahtevan pogoj iz devetega odstavka 3.ea člena ZKZ).

Upravičenci se z vlogo za začetek postopka OPPN po 3.ea členu ZKZ in 9. členu ZUVRAS obrnejo na pristojno občino.

Stroške priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta v skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, zaradi načrtovanja preselitve po tem členu, krije Republika Slovenija.

Vlagatelj je oproščen plačila takse na podlagi 4. člena ZUVRAS.

POVRATNE INFORMACIJE