Aktivnost Sporočanje izjemne okoliščine za delno ali celotno prenehanje izvajanja in uveljavljanja ukrepov kmetijske politike (10. člen ZUVRAS)

Vlagatelji, ki so do uveljavitve ZUVRAS oddali vloge za ukrepe kmetijske politike oziroma jim je bila izdana odločba o pravici do sredstev, lahko delno ali v celoti prenehajo z izvajanjem in uveljavljanjem ukrepov kmetijske politike, kar sporočijo ARSKTRP.

Vloga za uveljavljanje izjemnih okoliščin (10. člen ZUVRAS)

 
Sprememba okoliščin, nastalih zaradi razsodbe, se v zvezi z izpolnjevanjem pogojev in obveznosti za ukrepe kmetijske politike šteje za izjemno okoliščino, na podlagi katere lahko upravičenec delno ali v celoti preneha z izvajanjem in uveljavljanjem ukrepov kmetijske politike.
Možni načini oddaje:
  • po pošti

Vlagatelji po tem členu so upravičenci za ukrepe kmetijske politike, ki so do uveljavitve ZUVRAS oddali vloge za ukrepe kmetijske politike oziroma jim je bila izdana odločba o pravici do sredstev in arbitražna razsodba vpliva na njihovo:

– možnost uveljavljanja ukrepov kmetijske politike v Republiki Sloveniji ali na

– izpolnjevanje pogojev in obveznosti za ukrepe, v katere so vključeni.

Izjeme v zvezi z drugo alinejo prvega odstavka tega dopisa, se bodo določile v predpisih, ki urejajo sheme neposrednih plačil in izvajanje ukrepov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Podrobnejši postopek v zvezi z izjemnimi okoliščinami bo določen v predpisu, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, ali v predpisu, ki ureja izvajanje ukrepov Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Prenehanje izvajanja ukrepa kmetijske politike, delno ali v celoti, se izvede brez finančnih ali drugih obveznosti za upravičenca do Republike Slovenije.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja bo vzorec »vloge za prenehanje izvajanja ukrepov kmetijske politike delno ali v celoti« skupaj z dopisom posredovala vlagateljem, ki lahko uveljavljajo izjemne okoliščine na podlagi 10. člena ZUVRAS. Vlagatelj bo moral izpolnjeno vlogo vrniti v 15 delovnih dneh od dneva, ko to lahko stori, in sicer s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana. Če posamezen vlagatelj dopisa z obrazcem »vloge za prenehanje izvajanja ukrepov kmetijske politike delno ali v celoti« do 31. marca 2018 ne bo prejel, naj se obrne na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki mu bo naknadno posredovala ta obrazec vloge.

POVRATNE INFORMACIJE