Aktivnost Nadomestilo zaradi oviranega gospodarskega ribolova na podlagi 15. člena ZUVRAS

Če ste imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov in ste ovirani pri izvajanju ribolova v morju, ki je (v skladu z arbitražno razsodbo) pod suverenostjo Republike Slovenije, ste upravičeni do nadomestila zaradi izpada dohodka.

Nadomestilo zaradi oviranega gospodarskega ribolova se dodeli po pravilih državnih pomoči de minimis v ribištvu.

Nadomestilo zaradi oviranega gospodarskega ribolova

 
Vlogo za dodelitev nadomestila zaradi oviranega gospodarskega ribolova lahko vložite, če ste imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov in ste ovirani pri izvajanju ribolova v morju.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Upravičenec je upravičen do nadomestila zaradi izpada dohodka v dveh letih od začetka uporabe tega zakona, če je bilo za ribiško plovilo iz dovoljenja za gospodarski ribolov v letih 2014, 2015 in 2016 oddanih skupaj vsaj 46 ladijskih dnevnikov.


Vlogo za dodelitev nadomestila zaradi oviranega gospodarskega ribolova se vloži pri krajevno pristojni upravni enoti glede na naslov stalnega prebivališča oziroma sedež.


Nadomestilo se uveljavlja z eno vlogo za obdobje šestih mesecev. Izplača se za vsak dopolnjen meter dolžine plovila, in sicer kot zmnožek dopolnjenih metrov z vrednostjo 250 eurov za obdobje šestih mesecev.


Če je v dovoljenju za gospodarski ribolov navedenih več imetnikov, posameznemu imetniku pripada sorazmerni delež nadomestila, izračunanega na ribiško plovilo v skladu s prejšnjim odstavkom.


O vlogi odloča ministrstvo, pristojno za ribištvo.

POVRATNE INFORMACIJE