Aktivnost Uporabno dovoljenje

Objekt, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, lahko začnete uporabljati po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Po končani gradnji investitor pri upravnem organu, ki mu je izdal gradbeno dovoljenje, vloži zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja.

Zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja

 
Zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja vložite pri upravnem organu, ki je izdal gradbeno dovoljenje.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Uporabno dovoljenje ni dovoljenje za opravljanje dejavnosti!

V zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja mora investitor navesti:

 • da je bila gradnja izvedena v skladu z gradbenim dovoljenjem ter
 • številko in datum gradbenega dovoljenja.

Na podlagi zahtevka za izdajo uporabnega dovoljenja, upravni organ določi datum in komisijo tehničnega pregleda. V komisijo za tehnični pregled imenuje:

 • uradno osebo upravnega organa, ki vodi tehnični pregled,
 • predstavnike soglasodajalcev, ki so soglašali s projektnimi rešitvami,
 • druge strokovnjake, če je zaradi tehnične ali druge posebnosti objekta to potrebno.

Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu, ko so odpravljene vse morebitne tehnične pomanjkljivosti, upravni organ za objekt:

 • izda uporabno dovoljenje ali
 • odredi poskusno obratovanje ter izvedbo prvih meritev obratovalnega monitoringa (za objekte z vplivom na okolje).

Uporabnega dovoljenja ni potrebno pridobiti za:

 • nezahtevne objekte (ute, garaže, savne ipd.),

 • enostanovanjske stavbe (razen na zahtevo investitorja),

 • stavbe, ki so bile zgrajene pred 31. decembrom 1967,

 • objekte gospodarske javne infrastrukture, ki so bili zgrajeni pred 25. junijem 1991.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (160):

Da

Ne

Delno