Aktivnost Gradbeno dovoljenje

Za gradnjo, rekonstrukcijo, odstranitev ali spremembo namembnosti objekta potrebujete pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Gradnja objekta mora biti skladna s prostorskim aktom, ki ureja zemljišče, na katerem bo potekala, izvedena pa mora biti tudi v skladu z gradbenimi predpisi.

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja

 
Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vloži investitor ali njegov pooblaščenec.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Zahteva za podaljšanje veljavnosti gradbenega dovoljenja

 
Zahtevo za podaljšanje veljavnosti gradbenega dovoljenja vloži investitor ali njegov pooblaščenec.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Da bi pridobili gradbeno dovoljenje, vam priporočamo naslednje začetne korake:

 1. Preverite, ali je na izbranem zemljišču gradnja dopustna. Podatke o tem je mogoče dobiti z vpogledom v prostorski akt občine, kjer se nahaja zemljišče predvidene gradnje, ali z vlogo za izdajo lokacijske informacije.
 2. Preverite, ali je lokacija predvidene gradnje varovana na podlagi posebnega predpisa (varovana območja kot so narava, vode ipd. ali varovalni pasovi kot so cesta, elektrovod, plinovod ipd.)
 3. Pridobite pravico za gradnjo na zemljišču predvidene gradnje.
 4. Zberite projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki jo izdela pravna ali fizična oseba, pooblaščena za projektiranje.


Seznama projektantov s pooblastilom za projektiranje:


Seznam soglasodajalcev, ki dajejo projektne pogoje in soglasja ter soglasja za priključitev na projektno dokumentacijo v zvezi z graditvijo objektov.

Gradnjo enostavnega objekta lahko začnete brez gradbenega dovoljenja.

Gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti vam ni treba pridobiti:

 • če namembnost spreminjate v nezahtevnih objektih in enostanovanjskih stavbah ter
 • v posebnih primerih, navedenih v četrtem odstavku 4. člena Zakona o graditvi objektov.

Pojasnilo pojmov:

Rekonstrukcija objekta: izvedba del s katerimi se bistveno ne spremeni velikost obstoječega objekta, spremenijo pa se njegovi konstrukcijski elementi (temelji, nosilne stene, nosilci, nosilne plošče ipd.).

Sprememba namembnosti objekta: izvedba del, ki jih ne smatramo za gradnjo in zanje ni potrebna rekonstrukcija, se pa z njo povečajo vplivi objekta na okolico.

Zahtevnost objektov: Po Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje ločimo zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne in enostavne objekte.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (128):

Da

Ne

Delno