Nepremičnine in okolje Nepremičnine, stavbe

Gradbeno dovoljenje, vpis stavbe v kataster stavb, hišna številka, poročanje v evidenco trga nepremičnin ...

Gradbeno dovoljenje

Za gradnjo, rekonstrukcijo, odstranitev ali spremembo namembnosti objekta potrebujete pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Uporabno dovoljenje

Objekt, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, lahko začnete uporabljati po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Hišna številka

Določamo jih stavbam v naselju ali ulici, da bi se lažje orientirali v prostoru.

Povabilo k oddaji stanovanj v lasti fizičnih oseb v najem za potrebe premestitve beguncev

Iskanje namestitvenih zmogljivosti za premeščene osebe, ki bodo v Republiki Sloveniji pridobile status mednarodne zaščite za čas trajanja ...

Neprofitno najemno stanovanje

Pogoji za upravičenost do neprofitnih najemnih stanovanj in kandidiranje na razpisih zanje.

Vpis stavbe v kataster stavb

V kataster morajo biti vpisane vse stavbe, zgrajene po letu 2003 in stavbe, na katerih želite ustanoviti etažno lastnino.

Sprememba podatkov katastra stavb

Podatke o stavbi in delih stavbe, vpisane v kataster stavb, morate spremeniti, če se je v naravi spremenilo dejansko stanje stavbe ali dela stavbe.

Evidentiranje zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster

Če želite urediti vpis zemljišča pod stavbo v zemljiškem katastru, lahko na geodetski upravi vložite zahtevek za njegovo evidentiranje.

Ureditev podatkov registra nepremičnin

Če podatki v registru ne odražajo dejanskega stanja vaših nepremičnin, jih lahko uredite na več načinov.

Poročanje v evidenco trga nepremičnin

Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin je prenehala obveznost poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli ...

Uskladitev podatkov v katastru

Podatke, ki so v zemljiškem katastru ali katastru stavb napačno vpisani zaradi napak v postopku evidentiranja, se pod določenimi pogoji lahko popravi.

Mnenje o lastnostih nepremičnin v postopku ugotavljanja vzajemnosti

Mnenje o lastnostih nepremičnin, ki so predmet menjalne pogodbe, izda Geodetska uprava.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (75):

Da

Ne

Delno