Aktivnost Subvencija za šolsko prehrano

Pridobitev subvencije je praviloma odvisna od povprečnega mesečnega dohodka na osebo v družini.

S subvencioniranjem želimo čim večjemu številu otrok v šolah zagotoviti prehrano.

Prijava učenca na šolsko prehrano v osnovni šoli

 
S prijavo na šolsko prehrano nastopi obveznost učenca oziroma njegovih staršev, da spoštujejo pravila, plačajo prevzete in nepravočasno odjavljene obroke.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Prijava dijaka na šolsko prehrano v srednji šoli

 
S prijavo na šolsko prehrano nastopi obveznost dijakov in njihovih staršev, da spoštujejo pravila, plačujejo prispevke, pravočasno odjavljajo obroke in plačajo polno ceno obroka, če le-ta ni pravočasno odjavljen.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Vloga za uveljavljanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila

 
Vlogo je treba vložiti samo v primeru, če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji.
Možni načini oddaje:
 • po pošti
 • osebno

Staršem ni treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije šolske malice in kosila, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. Šole upoštevajo uvrstitev družine v enega od dohodkovnih razredov v odločbi o otroškem dodatku na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter ustrezno znižajo višino položnice za malico in kosilo. Še vedno pa morate za pridobitev subvencije otroka prijaviti na malico oziroma kosilo v šoli.

Učenci

Subvencija v višini cene malice pripada učencem:

 • ki se redno izobražujejo,
 • ki so prijavljeni na malico in
 • pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v družini, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji povezane osebe, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (RS).Subvencija kosila pripada učencem:

 • ki se redno šolajo,
 • ki so prijavljeni na kosilo.


Od 1. februarja 2017 so do polne subvencije za kosilo oziroma do brezplačnega kosila upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v RS.


Dijaki

Subvencija malice pripada dijakom, ki:

 • se redno izobražujejo in
 • so prijavljeni na malico.


Višina subvencije je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka družine na osebo, ugotovljenega v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji:

 • če je višina dohodka do 42 % neto povprečne plače v RS, pripada dijaku subvencija malice v višini cene malice,
 • če je dohodek nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS, pripada dijaku subvencija malice v višini 70 % cene malice,
 • če je dohodek nad 53 do 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada dijaku subvencija malice v višini 40 % cene malice.


Posebni upravičenci do brezplačne malice in kosila


Učenci in dijaki, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi otroka v rejniško družino, imajo pravico do brezplačne malice, učenci pa tudi do kosila.

Do brezplačne malice so upravičeni učenci in dijaki, ki:

 • so prosilci za azil,
 • so nameščeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami oziroma v domove za učence in obiskujejo šolo izven zavoda.Pravica nastopi ob prijavi na malico in centri za socialno delo za te učence in dijake ne bodo izdajali odločb.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (7):

Da

Ne

Delno