eUprava Splošni pogoji uporabe državnega portala eUprava

OPOZORILO: Splošni pogoji uporabe veljajo za uporabo celotnega portala eUprava, ob registraciji v modul Moja eUprava pa se uporabnik tudi zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih splošnih pogojih uporabe portala eUprava.

Z registracijo v modul Moja eUprava se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe. Če se s splošnimi pogoji uporabe ne strinja, registracija ni mogoča.

1. OPIS PORTALA eUPRAVA

Portal eUprava je državni portal Republike Slovenije za državljane in elektronska vstopna točka za različne storitve, ki jih opravljamo pri državnih organih ali organih javne uprave. Skrbnik portala je Ministrstvo za javno upravo.

Informacije o storitvah so zbrane v vsebinsko zaokroženih področjih, pri čemer so opisi posameznih storitev oblikovani tako, da uporabnika na razumljiv in pregleden način vodijo skozi postopke, ki jih je treba opraviti pri enem ali več organih javne uprave. Po osnovnih informacijah kje in kako opraviti storitev, je uporabnikom večinoma na voljo tudi vloga oziroma obrazec za opisano storitev. Uporabniki vloge lahko izpolnijo in oddajo na različne načine, glede na naravo storitve in informacijsko opremljenost pristojnega organa. Elektronske vloge so dostopne na slovenski jezikovni različici portala, tiste, ki so namenjene pripadnikom obeh avtohtonih narodnih skupnosti, pa so objavljene na italijanski in madžarski jezikovni različici portala.

Opise posameznih storitev pripravljajo vsebinsko pristojni organi, ki so tudi odgovorni za njihovo ažurnost in pravilnost. Področni in vsebinski uredniki pripravljajo posamezne opise, vloge ter odgovarjajo na vprašanja, ki jih uporabniki oddajajo prek portala ali pošljejo na naslov enotnega kontaktnega centra (ekc@gov.si).

Prijava v modul Moja eUprava uporabnikom omogoča tudi vpogled v njihove osebne podatke, ki se nahajajo v različnih javno upravnih registrih in bazah podatkov, ter vpogled v statuse oddanih vlog in hrambo dokumentov, ki nastajajo med elektronsko vodenimi upravnimi postopki.

2. SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljnjem besedilu: pogoji uporabe) portala eUprava se nanaša na pogoje uporabe portala ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med skrbnikom in uporabniki modula Moja eUprava.

Skrbnik portala si pridružuje pravico do spremembe kateregakoli dela portala eUprava in izbrisa kateregakoli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

Da bi uporabnikom zagotovil čim boljšo uporabniško izkušnjo, skrbnik portala skrbi za stalno posodabljanje portala eUprava. Uporabniki so seznanjeni in se strinjajo, da se oblika in narava storitve, ki jo zagotavlja skrbnik storitve, občasno lahko spreminjata brez predhodnega obvestila.

3. POMEN IZRAZOV

Vlogo skrbnika portala opravljajo resorna ministrstva kot področni in vsebinski skrbniki in Ministrstvo za javno upravo kot tehnični skrbnik.

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče portal eUprava in na kakršenkoli način uporablja ponujene storitve.

Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki uporabljajo portal v skladu s temi pogoji uporabe in drugimi navodili skrbnika.

4. DOSTOPNOST PORTALA eUPRAVA

Portal eUprava je praviloma dostopen 24 ur na dan in vse dni v letu. Skrbnik si pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopa do portala eUprava zaradi tehničnih razlogov. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem ali zamenjavo opreme, si skrbnik pridržuje pravico tudi do daljših prekinitev dostopa do portala eUprava. Skrbnik ne jamči dostopnosti do portala ob morebitnih izpadih v omrežjih skrbnikovih poti ali kakršnihkoli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje ipd.) ter višji sili.

5. NAČIN DOSTOPA

Uporaba in dostop do portala eUprava sta zagotovljena 24 ur na dan, razen v primerih, določenih v 4. točki pogojev uporabe.

Za dostop do modula Moja eUprava se mora uporabnik avtenticirati (prijaviti) s kvalificiranim digitalnim potrdilom, izdanim za fizično osebo ali zaposlenega s strani izdajateljev SIGEN-CA, SIGOV-CA, POŠTA@CA in AC NLB. Avtentikacijo (prijavo) uporabnik izvede s pomočjo storitve za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS.

Morebitne spremembe v uporabi vsebin in načinu dostopa do modula Moja eUprava bo skrbnik sproti objavljal na spletnih straneh portala eUprava.

6. POGOJI UPORABE: STAROST IN ODGOVORNOST

Za uporabo portala eUprava ni starostnih omejitev. Uporaba portala je namenjena uporabnikovi lastni uporabi. Registracija drugih oseb v modul Moja eUprava ni dovoljena, za kar uporabnik jamči s polno odškodninsko odgovornostjo in nase prevzema pasivno legitimacijo v primeru spora. Ni dovoljeno pooblastiti ali prijaviti drugih oseb oziroma kakorkoli drugače preusmeriti uporabniškega računa.

7. DRUGA PRAVILA UPORABE

Za zagotavljanje kakovostne uporabe portala se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na portalu eUprava.

8. TEHNIČNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM

Spletne strani portala eUprava so testirane za uporabo na spletnih brskalnikih Chrome (verzija 45 in višje), Mozilla Firefox (verzija 41.0 in višje), Internet Explorer (IE9 in višje) in Safari (verzija 8 in višje).

Portal eUprava deluje tudi z uporabo starejših verzij brskalnikov, kot so Chrome (verzija 38 in višje), Mozilla Firefox (verzija 30.0. in višje), Internet Explorer (verzija 8.0 in višje), Safari (verzija 10.6 in višje) in Opera (verzija 10 in višje), vendar lahko ob uporabi starejših verzij brskalnikov pride do okrnjenega delovanja portala.

Za pregled in tiskanje nekaterih objavljenih dokumentov potrebujete program Adobe Acrobat Reader. Program je na voljo preko svetovnega spleta in je za osebno uporabo brezplačen. Za pregledovanje spletnih strani ne potrebujete drugih programskih dodatkov, za uporabo nekaterih funkcij pa morate imeti vključen javascript, ki je že vgrajen v vašem brskalniku.

Portal eUprava omogoča elektronsko podpisovanje s podpisno komponento ProXSign. Navodila o namestitvi in preizkusu delovanja podpisne komponente se nahajajo tukaj.

Strani so pripravljene za prikaz na zaslonih ločljivosti 1024x768 točk ali več. Portal je posebej prilagojen uporabi za slepe in slabovidne ter gluhe in gluhoneme uporabnike. Prav tako ga lahko z izbiro posebne teme prikaza uporabljajo dislektiki.

Za prijavo na določene storitve potrebujete kvalificirano digitalno spletno potrdilo, izdano s strani overiteljev SIGEN-CA, SIGOV-CA, POŠTA@CA, Halcom-CA ali AC NLB za fizične osebe ter s strani SIGEN-CA za pravne osebe.

9. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

Vse informacije na portalu eUprava so, če ni izrecno določeno drugače, informacije javnega značaja. Vse informacije, ki so vključene ali dosegljive s te spletne strani, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila.

Uporabniki se morajo zavedati, da:

 • skrbnik ni odgovoren za nepravilno delovanje storitev, ki so posledica napačne uporabe ali neznanja uporabnika,


 • uporabniki za uporabo portala potrebujejo ustrezno programsko in strojno opremo (računalnik), ki je opredeljena v tehničnih priporočilih uporabnikom,


 • so vsi zapisi na portalu eUprava informativne narave. Skrbnik se trudi delovati z največjo skrbnostjo pri zbiranju informacij, ki jih objavlja na portalu eUprava in skrbi za njihovo pravilnost in ažurnost, vendar ne prevzema nikakršne kazenske in civilne odgovornosti za stvarne in pravne napake pri podajanju informacij in ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi uporabnikom lahko nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na portalu,


 • dokumenti, objavljeni na portalu eUprava, lahko ne zajemajo in ne reproducirajo natančno uradnega besedila posameznega dokumenta. Skrbnikova kazenska in civilna odgovornost za napake v besedilu je popolnoma izključena in ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabnikom nastale zaradi uporabe morebitnega napačnega besedila,


 • naj uporabniki, če sprejemajo pomembno ali celo nepopravljivo odločitev na podlagi podatkov, ki so objavljeni na portalu, preverijo podatke pri pristojnem organu ali v Uradnem listu Republike Slovenije,


 • skrbnik v nobenem primeru ne odgovarja kateremukoli uporabniku za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti (izguba dobička, poslovno tveganje, izguba programske ali siceršnje podatkovne opreme), ki bi lahko uporabnikom nastale zaradi tehničnih težav, oziroma nezmožnosti uporabe portala eUprava ali povezav, ki se nahajajo na spletni strani,


 • portal eUprava vsebuje povezave do drugih spletnih strani organov javne uprave ter drugih pravnih in fizičnih oseb, za katere skrbnik ne sprejema nikakršne odgovornosti za vsebino, obliko in vnesene spremembe teh strani, kot tudi ne za njihovo morebitno politiko do obiskovalcev spletnih strani. Za te vsebine ne veljajo ti pogoji uporabe in omejitve odgovornosti.

10. UPORABA INFORMACIJ

Če ni izrecno drugače določeno pri posamezni informaciji, so vse informacije in druge stvaritve, do katerih imajo uporabniki dostop na portalu eUprava, informacije javnega značaja in proste posebnega avtorskega pravnega varstva ter so dane v prosto uporabo vsem uporabnikom ob pogoju, da uporabniki pravilno povzamejo vsebine z državnega portala in pri tem navedejo vir (portal eUprava) ter morebitno avtorstvo.

Pogoj ne velja za uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja, ki se po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah štejejo za nevarovane stvaritve in jih je mogoče uporabljati, povzemati ali navajati tudi brez navedbe vira.

Uporabniki, ki ravnajo v nasprotju z navedenimi določbami, kazensko, odškodninsko in drugače odgovarjajo za posledice v skladu z veljavno zakonodajo.

11. ZAVEZA UPORABNIKOV

Uporabniki se zavežejo, da:


 • portala ne bodo izrabljal v nelegalne namene;


 • ne bodo distribuirali avtorsko zaščitenih vsebin, ki se nahajajo na portalu eUprava;


 • ne bodo poskušali pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov;


 • ne bodo uporabljali računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo temu portalu, storitvi, skrbniku in njegovi programski ter strojni opremi.

12. NAMEN OBDELAVE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Skrbnik izjavlja, da bo vse podatke, ki jih bo uporabnik na kakršenkoli način posredoval, brezpogojno varoval ter ravnal z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l.RS št. 86/2004, 113/2005, 94/2007).

Skrbnik ne bo podatkov uporabnikov pod nobenim pogojem uporabil brez njihovega privoljenja, in jih kakorkoli posredoval ali dal v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Kadar bodo uporabniki posredovali podatke, jih bo skrbnik uporabil izključno za potrebe posredovanja informacij oziroma dokumentov, ki jih bo zahteval. Skrbnik zagotavlja, da osebnih podatkov uporabnikov ne bo nikoli zlorabil, jim pošiljal nezaželene komercialne elektronske pošte ali kako drugače kršil njihove zasebnosti.

Podatki uporabnikov ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi jim lahko kakorkoli škodovali. Osebni podatki uporabnikov se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Skrbnik zagotavlja, da bo do podatki po izpolnitvi namena brisani.

Kadarkoli uporabnik odda "anonimno prijavo", portal eUprava ne zahteva identifikacije uporabnika, naslovniku prijave pa posreduje le številko in čas prijave ter vsebino prijave, kot jo zapiše uporabnik. Za namene zagotavljanja nemotenega delovanja portala, skrbnik o anonimnih prijavah hrani podatke o številki in času oddaje prijave ter IP naslovu, s katerega je bila prijava oddana.

Skrbnik zagotavlja, da ima sprejete vse predpisane postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, preprečevanje slučajnega ali namernega nepooblaščenega uničevanja teh podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter tudi nepooblaščeno obdelavo teh podatkov tako, da je zagotovljeno:

 • varovanje prostorov, opreme (tudi vhodno izhodne enote) in sistemsko programske opreme;

 • varovanje aplikativne programske opreme, s katero se obdelujejo osebni podatki;

 • preprečevanje nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov pri njihovem prenosu (vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih);

 • poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravic posameznikov zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.


Vsebina izjave o varstvu osebnih podatkov se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja uporabnikov.

Modul Moja eUprava omogoča pridobivanje podatkov iz različnih javno upravnih registrov in evidenc. Tako se morajo v modul Moja eUprava prijavljeni uporabniki zavedati, da ob kliku na določen register zahtevajo pridobitev lastnih osebnih podatkov. Zato:

1. Ob kliku na rubriko "Osebni podatki" se vzpostavi povezava s Centralnim registrom prebivalstva in uporabniki ob tem pridobijo naslednje lastne osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • enotno matično številko občana,
 • davčno številko,
 • spol,
 • datum rojstva,
 • kraj rojstva,
 • državljanstvo,
 • zakonski stan,
 • stalno prebivališče,
 • naslov za vročanje


2. Ob kliku na rubriko "Osebni dokumenti" se vzpostavi povezava z evidencami osebnih dokumentov (Register osebnih izkaznic, Register potnih listov, Register voznikov) in uporabniki ob tem pridobijo naslednje lastne osebne podatke:

 • vrsta dokumenta (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje)
 • številka dokumenta,
 • izdajatelj dokumenta,
 • datum izdaje dokumenta,
 • čas veljavnosti dokumenta


3. Ob kliku na rubriko "Motorna vozila" se vzpostavi povezava s sistemom MRVL, ki zagotavlja informacijsko podporo za Evidenco registriranih motornih vozil, iz katere uporabniki ob kliku pridobijo naslednje lastne osebne podatke:

 • vrsta motornega vozila, ki ga ima državljan v lasti,
 • registrska označba,
 • številka prometnega dovoljenja,
 • čas veljavnosti prometnega dovoljenja,
 • identifikacijska številka,
 • datum prve registracije,
 • datum prve registracije v RS,
 • tehnično stanje vozila,
 • datum naslednjega tehničnega pregleda,
 • zavarovalnica,
 • številka police,
 • število prevoženih km,
 • emisije CO2,
 • okoljevarstvena kategorija vozila;


4. Ob kliku na rubriko Nepremičnine vzpostavi povezava s spletnim servisom, ki zagotavlja podatke iz Registra nepremičnin, Zemljiškega katastra in Katastra stavb in uporabniki ob tem pridobijo naslednje svoje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • osnovni podatki o nepremičnini v lasti posameznika (katastrska občina, vrednost nepremičnine, lastniški delež sestavine nepremičnine).

Pridobivanje podatkov poteka asinhrono, zato se v modulu Moja eUprava pridobljeni podatki na portalu eUprava hranijo do naslednje poizvedbe uporabnika.

13. TEHNIČNA POMOČ

V primeru težav ali vprašanj lahko pošljete sporočilo na ekc@gov.si.

14. KRŠENJE POGOJEV UPORABE

Skrbnik si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo pogoje uporabe ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do modula Moja eUprava.

Če uporabniki s svojim ravnanjem povzročijo skrbniku kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno in kazensko odgovarjajo.

Morebitne kršitve pri uporabi modula Moja eUprava s strani drugih uporabnikov sporočite skrbniku z elektronsko pošto na naslov ekc@gov.si ali pisno na naslov Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana.

15. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE

Skrbnik lahko obstoječe pogoje uporabe spremeni in dopolni brez predhodnega obvestila ali strinjanja uporabnikov.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (250):

Da

Ne

Delno