english -  italiano -  magyar O Sloveniji -  Obvestila in novice -  Sodelujte z nami Domov -  Kazalo -  Pišite nam  
Republika Slovenija
Državni portal Republike Slovenije Elektronske upravne storitve - E-upravne storitve
Republika Slovenija Elektronske upravne storitve - E-upravne storitve
Najmanjša velikost besedila - privzeta velikost Srednja velikost besedila Največja velikost besedila
Republika Slovenija
Državni portal Republike Slovenije
Petek, 28. avgust 2015  
Zemljevid Evrope
Iskalnik
Zahtevnejše iskanje
Moja e-uprava
Prva prijava?
Podatki javne uprave
  Podatki javne uprave (ISPO)
  E-oglasna deska
  Inšpektorati in inšpekcijske službe
  Objave shodov in javnih prireditev
  Objave ponudb za prodajo kmetijskih zemljišč
E-demokracija
  E-demokracija
  Predpisi v pripravi
  Program dela vlade
  Predlagam.vladi.si
  Odprava administrativnih ovir (OAO)
Dostop do registrov
  Pravno-informacijski sistem RS
  Poslovni register
  Kataster
  Zemljiška knjiga
  Vpogled v lastne osebne podatke
  Vpogled v podatke o vozilu
  Vpogled v register kmetijskih gospodarstev
  Spletni opomnik
  Preverjanje veljavnosti identifikacijskih dokumentov
  Prosti termini izpitnih centrov
Slovenija in EU
  Predsedovanje Slovenije EU
  Projekt STORK 2.0
  Portal EU
  EuroparlTV
  Doma v Evropi
  Tvoja Evropa
Način ogleda strani
Govorec Tolmač Tolmač Slepi in slabovidni
Slepi in slabovidni

Kliknite na eno izmed možnosti in si izberite sebi primerno velikost teksta.
Izbira velikosti besedila

Pomoč e-uprave

Enotni kontaktni center

Delovni čas: vsak delovnik med 8. in 16. uro.


 
Državljani  
Pravne osebe  
Javna uprava  
   Portal E-storitve e-uprave

E-storitve e-uprave

E-storitve e-uprave so dostopne na portalu elektronske storitve javnega sektorja (E-storitve). Na tej strani pa smo zbrali hitre povezave do sklopov informacij, ki vas usmerjajo na posamezna področja. Zbrali smo tudi opise e-storitev, ki potekajo med organi javne uprave in našteli pomembnejše portale v javni upravi. Stran pripraviljamo z namenom, da na enem mestu ponudimo hiter dostop do elektronskih storitev e-uprave.
 

E-storitve za državljane, G2C

 

Storitve javne uprave za državljane:

Vpogledi:

E-storitve za gospodarstvo, G2B

 

Storitve javne uprave za pravne osebe

Vpogledi:


E-storitve med organi javne uprave, G2G

 

ZPIZ-MJU-CRP

Gre za medsebojno povezavo med Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS (ZPIZ), Ministrstvo za javno upravo (MJU) ter Centralnim registrom prebivalstva (CRP). Z uporabo informacijskega sistema se zagotovi ZPIZ-u nemoten in neprekinjen pristop do referenčne baze CRP. Referentom ZPIZ-a je omogočeno, da pridobijo ustrezne podatke iz evidenc javne uprave (registra) za potrebe zavarovancev, ki uveljavljajo pravice na ZPIZ-u. Omogočeno je pridobivanje podatkov o državljanstvu, stalnem prebivališču, iz rojstne in poročne matične knjige ter matične knjige umrih.

MDDSZ-MJU-CRP

Gre za medsebojno povezavo med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve RS (MDDSZ), Ministrstvo za javno upravo (MJU) ter Centralnim registrom prebivalstva (CRP). Z uporabo informacijskega sistema se zagotovi MDDSZ-ju nemoten in neprekinjen pristop do referenčne baze CRP. Referentom centrov za socialno delo (CSD) in upravnih enot (UE) je omogočeno, da pridobijo ustrezne podatke iz evidenc javne uprave (registra) za potrebe upravičencev, ki uveljavljajo pravice po zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, zakonu o socialnem varstvu in zakonu o vojnih invalidih, zakonu o vojnih veteranih in zakonu o žrtvah vojnega nasilja. Omogočeno je pridobivanje podatkov o državljanstvu, stalnem prebivališču, iz rojstne in poročne matične knjige ter matične knjige umrih.

MKGP-MJU-CRP

Gre za medsebojno povezavo med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (MKGP), Ministrstvo za javno upravo (MJU) ter Centralnim registrom prebivalstva (CRP). Po vzpostavitvi redne povezave med MKGP in CRP preko infrastrukture CVI in ustrezne varnostne sheme ter uporabi ustreznih aplikacij imajo končni uporabniki na MKGP omogočen vpogled v podatke CRP.

JSP

Gre za vključevanje Javnega jamstvenega in preživninskega sklada RS (JSP) v sistem e-uprave; e-povezava z upravljavci podatkovnih baz CRP, ZZZS in ZPIZ ter ustanovami, pri katerih upravičenci pridobivajo dokazila v e-obliki (sodišča, centri za socialno delo, stečajni upravitelji). Omogočeno je elektronsko vlaganje vloge za uveljavljanje pravic iz naslova insolventnosti delodajalca in iz naslova nadomestila preživnine, vpogled določenih podatkov o vlogi in pridobivati ažurne podatke o osebah, za katere je sklad na temelju zakona pooblaščen pridobivati podatke za potrebe odločanja v upravnem postopku in izterjavo v sodnih postopkih.

E-SEJE VLADE

Elektronske seje vlade so vrh kompleksnega informacijskega sistema, ki povezuj več različnih aplikacij med seboj. Gre za proces, ki zajema delovanje vseh ministrstev in vladnih služb, kjer se pripravljajo dokumenti in gradiva za seje vlade in njenih delovnih teles. Poleg gradiv so na voljo še sklici sej, popravki, dnevni redi, zapisniki, sklepi. Člani vlade lahko preko prenosnih računalnikov spremljajo redno sejo vlade v sejni dvorani ali pa odločajo o točkah dnevnega reda na dopisni seji, neodvisno od tega kje se nahajajo. Komunikacija med udeleženci procesa poteka elektronsko in je osnova tudi za elektronsko odločanje. Skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, je javnosti omogočen dostop do vladnih gradiv že v postopku njihove obravnave.

INFOKLIP

Informacijski sistem za spremljanje medijev. Informacijski sistem je na voljo kot intra ali internet rešitev. Vsebuje podatke iz dnevnega tiska, STA in drugih virov z možnostjo iskanj po različnih kriterijih, za različna časovna obdobja.


Portali v javni upravi

 

EU portal

Centralno nacionalno vozlišče je sestavni del informacijskega sistema vlade in je bilo vzpostavljeno za sprejemanje, evidentiranje, klasificiranje, signiranje in posredovanje dokumentov, ki se izmenjujejo med Republiko Slovenijo in EU.

Državni portal E-uprava

Državni portal je usmerjen k ciljnim skupinam uporabnikov v obliki podportalov za državljane in pravne osebe ter posebnega podportala, namenjenega informacijam s področja javne uprave. Na voljo je tudi njegova verzija v angleškem jeziku, katerega vsebina je prilagojena in namenjena angleško govorečim uporabnikom. Na portalu so objave novic, ankete, iskalnik, informacije javnega značaja, E-demokracija, e-zaposlitve, storitve in informacije razvrščene v tako imenovane življenjske dogodke ter povezave s portalom E-storitve. Vsak obiskovalec portala pa si lahko prilagodi vsebino po svojih željah.

eDavki

Portal eDavki omogočajo udobno, preprosto in varno izpolnjevanje ter oddajanje davčnih obrazcev z uporabnikovega računalnika doma ali v pisarni. V eDavkih lahko fizične osebe oddajo napoved za odmero dohodnine, pravne osebe pa obrazce s področja DDV in VIES. Uporabnikom sta na voljo tudi elektronski storitvi registracije davčnih zavezancev od e-poslovanja in izmenjave njihovih podatkov z davčnimi upravami ostalih članic EU ter preverjanja davčnih številk davčnih zavezancev iz EU.

e-Carina

Spletne storitve e-Carina pravnim osebam olajšajo pripravo dokumentacije in izvajanje carinskih postopkov. Spletne storitve e-Carina omogočajo dostop do podatkov informacijskega sistema TARIC iz uporabnikovih lokalnih aplikacij z uporabo SOAP funkcij, interaktivne vpoglede v TARIC podatke, prevzem dnevno svežih podatkov o spremembah TARIC baze podatkov, interaktivni dostop do podatkov o odprtih, blokiranih in porabljenih kvotah ter vpogled v uporabnikovo stanje obračunanega dolga po posameznem instrumentu zavarovanja.

AJPES

Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) omogoča poslovnim subjektom predložitev letnih poročil preko svojega spletnega portala. Omogočen je tudi dostop do podatkov oz. zagotavlja javnost podatkov iz letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, dostop do podatkov o izplačanih plačah, javnih naročilih, statistiki finančnih računov, finančnih podatkov in registrov.

JAPTI

Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) je namenjen poenostavitvi poslovanja in nudi koristne informacije za podjetnike in podjetja.

Portal GU RS

Omogočen je dostop do geodetskih podatkov (PREG), vpogledovalnik v zbirke geodetskih podatkov (VZGP), seznam tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku (SZTI), centralna evidenca prostorskih podatkov (CEPP), zemljiški kataster, kataster stavb, register prostorskih enot, register zemljepisnih imen. Topografsko-kartografski sistem Republike Slovenije je uradni sistem topografsko kartografskih podatkov in izdelkov kot so temeljni topografski načrti 1 : 5.000 in 1 : 10.000, državne topografske karte, pregledne karte, generalizirana kartografska baza, digitalni modeli višin, register zemljepisnih imen, aerosnemanja, ortofoto.

Turistični portal

Portal Slovenske turistične organizacije (STO) je stična in središčna točka v kompleksni mreži slovenskega turizma. Nosi koordinacijsko in povezovalno vlogo med javno, zasebno in civilno družbo. Predstavlja Slovenijo kot turistično deželo z jasno in prepoznavno identiteto, z natančno določenimi primerjalnimi in tekmovalnimi prednostmi ter tako slovenskemu turizmu konkretno pomaga pri trženju slovenske turistične ponudbe. Na portalu najdemo splošne informacije o Sloveniji kot tudi konkretne podatke o namestitvi, zdraviliščih, igralništvu, zabavi, kongresnem turizmu, znamenitostih, kulinariki, podeželju, aktivnih počitnicah idr.

Knjižnični informacijski sistem COBISS.SI

Knjižnični informacijski sistem COBISS.SI sooblikujejo IZUM kot knjižnični informacijski servis in knjižnice, ki sodelujejo v sistemu vzajemne katalogizacije. Knjižnični informacijski servis je organiziran kot javni zavod IZUM. Knjižnicam je zagotovljen dostop do interneta preko omrežja ARNES. Baze podatkov posameznih knjižnic so med seboj povezane prek vzajemne bibliografsko-kataložne baze podatkov COBIB.SI, ki vsebuje bibliografske podatke in podatke o zalogi iz vseh baz podatkov posameznih knjižnic. Sistem omogoča iskanje v vzajemni bazi podatkov COBIB.SI in iskanje v lokalni bazi podatkov.


Republika Slovenija Republika Slovenija Republika Slovenija Republic of Slovenia